Skip to Content

Sverigedemokratisk ungdoms ordförande Gustav Kasselstrand (bilden) menar att avslaget är politiskt motiverat. Ung Vänster beviljades stöd, trots uppenbara brister. Foto: Nya Tider

NyT granskar: SDU nekas bidrag – igen

För fjärde året i rad nekades Sverigedemokratisk ungdom, SDU, det statsbidrag som alla andra politiska ungdomsförbund erhåller. Ungdomsstyrelsen hävdar att SDU inte uppfyller kraven eftersom lokalavdelningarna inte har antagit egna stadgar i demokratisk ordning. Samtidigt erhåller Ung Vänster bidrag trots att de helt saknar lokala stadgar. SDU demonstrerade mot beslutet i Stockholm och har polisanmält den ansvariga tjänstemannen. Nya Tider har intervjuat SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand och flera tjänstemän på Ungdomsstyrelsen för att reda ut vad som hänt.

Publicerad: 29 januari, 2014, 14:08

  • Svenska

Läs även

Ungdomsstyrelsen har fördelat 259 miljoner kronor uppdelat på 213 barn- och ungdomsorganisationer. Samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund erhåller bidrag, utom SDU. Mest får Moderata ungdomsförbundet med över 10 000 medlemmar, de beviljades 2,4 miljoner kronor för 2014. Ung vänster med 1 884 medlemmar erhåller 1,5 miljoner kronor, trots att revisorer klagat på bristfällig redovisning. SDU, med över 3 000 medlemmar, får noll.

SDU menar att man därmed inte kan arbeta på samma villkor som andra politiska förbund. SDU har det redan svårare då man på olika sätt motarbetas av skolor och myndigheter, samtidigt som man inte erhåller bidrag någon annanstans ifrån, inte ens från sitt moderparti.

Ungdomsstyrelsen, vars uppdrag är att ”stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället”, motiverar sitt beslut med vad många uppfattar som rent paragrafrytteri, och utsätts nu för skarp kritik från flera håll, till och med på DN:s ledarsida.
Ungdomsstyrelsen motiverar sitt avslag på följande sätt:

”I granskningen har vi sett att era medlemsföreningar (…) uppfyller inte villkoret om att ha antagit stadgar i demokratisk ordning.

För att myndigheten ska anse att stadgarna har antagits i demokratisk ordning ska det framgå att det är föreningens stadgar till exempel genom att föreningens namn finns med i stadgarna (i paragraf). En normalstadga kan användas som hjälpmedel och underlag för att upprätta de egna stadgarna.”

Beslutet har fattats av Fredrik Wikström, chef för enheten för organisationsstöd, efter föredragning av handläggaren Marina Tjelvling.
För att reda ut begreppen för läsaren:

En lokalförening ska, för att vara bidragsgrundande, ha egna lokala stadgar. Syftet med detta är att lokalföreningarnas medlemmar ska ha beslutsrätt över sin egen verksamhet.

Den 24 januari protesterade Sverigedemokratisk Ungdom mot Ungdomsstyrelsen som avslog deras ansökan om bidrag på tveksamma grunder. Här talar SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand. Efter honom talade vice ordförande William Hahne. Foto: Nya Tider

Den 24 januari protesterade Sverigedemokratisk Ungdom mot Ungdomsstyrelsen som avslog deras ansökan om bidrag på tveksamma grunder. Här talar SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand. Efter honom talade vice ordförande William Hahne.
Foto: Nya Tider

En riksorganisation kan upprätta normalstadgar som får utgöra mall för lokalföreningarna. Man sätter in lokalföreningens namn och säte i mallen, och vips så har man färdiga stadgar som godkänns av Ungdomsstyrelsen. Man kan också göra andra lokala anpassningar i normalstadgarna om man vill, eller skriva helt nya stadgar till lokalföreningen.

Vad SDU:s lokalavdelningar gjort är att de helt enkelt skrivit dit sina respektive namn, exempelvis SDU-Väst, på riksorganisationens stadgar, som även innehåller normalstadgar för lokalavdelningarna. Lokalavdelningarna har hållit egna årsmöten där de frivilligt valt att anta dessa stadgar utan ändringar. Att de hade kunnat göra ändringar och anpassa stadgarna lokalt – eller till och med skrivit egna stadgar om de så önskade – framgår tydligt i paragraf 22. Till ansökan har de bifogat årsmötesprotokoll där det framgår att de antagit stadgarna i demokratisk ordning.

Så vad är då problemet? Kan Ungdomsstyrelsen verkligen ha avslagit SDU:s ansökan på ett så löjligt svepskäl som att lokalavdelningarna inte fört in sina respektive namn i en paragraf, utan endast i rubriken? Om så är fallet så har man onekligen satt ribban för begreppet ”paragrafryttare”.

Tjänstemännen svarar?
Faktum är att tjänstemännen på Ungdomsstyrelsen knappt ens tycks förstå vad de själva menar.

– Vi har tagit fem slumpvist utvalda lokalavdelningar, och ingen av dem kunde visa att man hade lokala stadgar som är antagna på rätt sätt så att medlemmarna får inflytande över ekonomi och inriktning, säger Ungdomsstyrelsens pressekreterare Malin Engstedt till Nya Tider.

När vi berättar att vi tagit del av SDU-Västs stadgar och årsmötesprotokoll, där det framgår att stadgarna har antagits i demokratisk ordning av lokalföreningen, säger Engstedt att hon inte kan detaljerna och hänvisar till Marina Tjelvling, som varit SDU:s handläggare i ärendet. Trots flera omformuleringar lyckas vi inte få något egentligt svar på vår fråga.

NyT: SDU-Väst har ju antagit förbundets riksstadgar. Det är ett årsmötesprotokoll bifogat där det framgår att de har antagit de stadgarna som sina egna i lokalföreningen. Jag ser inte vad problemet är?

– Det står att de har antagit förbundets stadgar. Det är där vi menar, att där går skiljelinjen. För om man antar att medlemmarna ska ha beslutanderätt över sin egen verksamhet, det är också ett av kraven, och det har man ju inte när man inte kan besluta om innehållet i de stadgarna.

NyT: Men det står ju i själva stadgarna att en lokalförening kan välja att anta andra stadgar. Är det då inte demokratiskt nog när lokalföreningen vid årsmötet har valt att inte göra några förändringar utan istället anta normalstadgarna som de är?

– Nej, alltså, inte som vi tittar på det, för då ska vi kunna se att det är de här medlemmarna som har möjlighet att ändra i de här stadgarna, och eftersom vi inte ser i stadgarna att det är anpassat till den lokala föreningen, så kan ju inte de medlemmarna ha inflytande över sin verksamhet, utan då måste det ju upp på förbundsnivå.

NyT: I paragraf 22 står det tydligt att lokalföreningarna har möjlighet att anta andra stadgar om de så vill. Den här lokalföreningen har valt att inte ändra i dem. Jag förstår inte vad som är oklart?

– För det första säger vi ju att de stadgar som en lokalförening antar… när man bildar en ideell organisation så antar man vilket regelverk som ska gälla för ens verksamhet, och då tittar man ju också på vilka möjligheter man har att förändra den verksamheten över huvud taget. Och när man då antar en, vad ska man säga, när man… det här sättet som SDU-Väst till exempel har gjort så har de antagit, för det första, riksförbundets stadgar, och dem kan man ju inte gå in och ändra i heller, för det står ju reglerat där att det ska ske på en kongress, och då kan ju inte årsmötet i lokalföreningen påverka de stadgarna.

NyT: Ni anser alltså inte att det är uppenbart att de har antagit riksstadgarna som sina lokala stadgar, är det så jag ska uppfatta det?
– Ja, de har inte antagit egna stadgar i de här föreningarna som vi haft underlaget ifrån.

Demonstranterna från SDU var omkring femtio personer och samlades på Medborgarplatsen i centrala Stockholm. Emellanåt kastade motdemonstranter in ägg i mot SDU:arna, och Gustav Kasselstrand sa att han tyckte det var sorgligt att en demokratisk demonstration tvingas ha tungt polisskydd för att kunna genomföras på ett tryggt sätt. Foto: NyT

Demonstranterna från SDU var omkring femtio personer och samlades på Medborgarplatsen i centrala Stockholm. Emellanåt kastade motdemonstranter in ägg i mot SDU:arna, och Gustav Kasselstrand sa att han tyckte det var sorgligt att en demokratisk demonstration tvingas ha tungt polisskydd för att kunna genomföras på ett tryggt sätt. Foto: NyT

Kasselstrand upprörd
SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand menar att SDU diskrimineras därför att tjänstemännen på Ungdomsstyrelsen är politiska motståndare till dem. Han tror att tjänstemännen är extra motiverade att sabotera för SDU inför valåret, och därför försöker fördröja utbetalningarna av ungdomsstöd så mycket de kan, trots att det är uppenbart att SDU uppfyller kraven minst lika bra som andra organisationer som får stödet.

– Så är det definitivt. Vi ser ju att man belägger detta med ett överklagandeförbud. I det sannolika fallet att vi vinner det här i förvaltningsrätten så har det dragit ut på tiden så mycket att vi får pengarna sent under valåret eller till och med efter valet.

NyT: Det finns ju formella brister i er ansökan, Ungdomsstyrelsens regler säger att varje lokalförening ska ha stadgar där det framgår vilket namn föreningen har och var den har sitt säte. De lokala stadgar som är inskickade är ju bara normalstadgarna med lokalavdelningens namn på framsidan. Med tanke på att ni redan har nekats stöd tidigare år och visste att Ungdomsstyrelsen är beredd att ägna sig åt paragrafrytteri för att neka er, är det inte lite slarvigt att ge dem den här öppningen?

– Hade Ungdomsstyrelsen velat att vi skulle få bidraget så hade man ju kommunicerat den här teknikaliteten till oss och då hade det förstås inte varit några problem att ändra det här. Det har man inte gjort just för att ha kvar den här öppningen att kunna avslå vår ansökan. Hade vi haft lokalavdelningens namn ”i paragraf” så hade man hittat på något annat skäl.

Kasselstrand tycker inte att man ska ”spela på Ungdomsstyrelsens planhalva” genom att dividera huruvida SDU har fått varenda bokstav rätt i sin ansökan, eftersom andra organisationer beviljats bidrag trots att de fått anmärkningar på brister i underlaget.

– Man måste göra en jämförelse med de organisationer som fått bidrag. Där har vi ju fått svart på vitt att Ung Vänster fått bidrag utan att ha några lokala stadgar över huvud taget. De har fått anmärkning från Ungdomsstyrelsen men fortfarande beviljats miljonbidrag.

motdemonstrAnterna var inte många, men de gjorde allt för att försöka tysta talarna från SDU. Bland annat gapade de och kastade tjutande överfallsalarm mot platsen där Sverigedemokraternas ungdomsförbund demonstrerade. Under demonstrationen försökte en motdemonstrant slå sig fram till Gustav Kasselstrand, men brottades ned av polis och fördes bort. Foto: Nya Tider

Motdemonstranterna var inte många, men de gjorde allt för att försöka tysta talarna från SDU. Bland annat gapade de och kastade tjutande överfallsalarm mot platsen där Sverigedemokraternas ungdomsförbund demonstrerade. Under demonstrationen försökte en motdemonstrant slå sig fram till Gustav Kasselstrand, men brottades ned av polis och fördes bort.
Foto: Nya Tider

Ung Vänster fick stöd
Nya Tider kontrollerar Kasselstrands uppgifter och de visar sig stämma. Ung Vänster beviljades bidrag 2011, efter att ha varit tillfälligt avstängda på grund av fusk med medlemssiffrorna. Vid den tidpunkten hade de inga lokala stadgar över huvud taget, vilket Ungdomsstyrelsen anmärkte på, men de beviljades ändå miljonbidrag.

När SDU:s vice ordförande William Hahne påpekade detta i en intervju i DN, replikerade Ungdomsstyrelsen att nya och hårdare regler trädde i kraft 2013, och att dessa inte gällde då Ung Vänster beviljades bidrag.

– Formuleringen var inte lika skarp och vi var inte lika skarp i vår bedömning den gången, sade Lena Hallberg, Ungdomsstyrelsens chefjurist.
Därmed uppkommer alltså följande absurda situation: Ung Vänster beviljas bidrag trots att lokalföreningar inte har rätt att skriva egna stadgar – de har inte ens några egna stadgar, vilket Ungdomsstyrelsen har som krav. Samtidigt nekas SDU bidrag trots att lokalföreningar, i enlighet med kraven, har rätt att skriva sina egna stadgar.

Det tål att tilläggas att Ung Vänster även i år hade fått anmärkning från revisor på brister i den ekonomiska redovisningen av förra årets stödpengar, men ändå beviljas 1 531 969 kronor för valåret 2014. I sin ansökan för 2011 hade vänsterorganisationen censurerat namnen på sina lokala medlemmar i sin ansökan, vilket Ungdomsstyrelsen inte ansåg vara något hinder. Detta trots att organisationen alltså hade varit avstängd för tidigare fusk med sitt medlemsantal.

Nya Tider har upprepade gånger sökt Fredrik Wickström för en kommentar, men han svarar inte på telefon, ringer inte upp och svarar inte på mejl. SDU har polisanmält honom för tjänstefel.

dan.ma[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Kommentarer inaktiverade.

”En våldtäkt på Astrid Lindgrens ursprungsverk”

KULTURSVT:s planer på att göra en historierevisionistisk rekonstruktion av Astrid Lindgrens klassiska filmserie ”Vi på Saltkråkan” har väckt stor ilska hos svenska folket. Det framgår nu även att den folkkära filmen inte bara ska placeras i modern miljö, utan också byta ut svenska karaktärer mot invandrare. Den kände skådespelaren Ulf Brunnberg är kritisk till planerna och säger till Nya Tider att nyinspelningen är en våldtäkt på Astrid Lindgrens ursprungsverk.

HD stoppar långtgående försök att angripa nationalisters demonstrationsrätt

INRIKESHögsta domstolen har nu fattat beslut att inte pröva den friande domen mot Nordiska motståndsrörelsen (NMR) och organisationens symbol, tyrrunan, efter att riksåklagaren försökt driva ett åtal om hets mot folkgrupp mot 16 deltagare i en NMR-demonstration i Göteborg 2017. Det innebär att det fortfarande är lagligt att demonstrera även när politiskt korrekta drar paralleller till ”30-talet” om demonstrationsdeltagarna bär fanor med runor, har snarlik klädsel, eller till och med råkar gå i takt.

NMR övar målskytte mot Jimmie Åkesson

INRIKESPå en bild som den vänsterextrema organisationen Expo kommit över syns måltavlor i form av bilder på politiker som användes vid luftvapenskytte på en tillställning som Näste 3, NMR:s avdelning i Skåne och Blekinge, anordnade. En av bilderna föreställer Jimmie Åkesson.

Skolinspektionen stänger islamistiska skolor

INRIKESSkolinspektionen återkallar Al-Azharstiftelsens tillstånd att bedriva skolverksamhet i Örebro. Det innebär att Al-Azharskolan i Vivalla och Al-Azharskolan i Mellringe kommer att stängas från och med 15 juli. Anledningen till återkallandet är kopplingar till våldsbejakande islamism. Beslutet kommer efter att Säpo larmat om missförhållandena.

Liten hund plågades svårt i flera år – fick avlivas av veterinär

INRIKESEtt fall av grovt djurplågeri har lett till att en 80-årig man nu står åtalad vid Malmö tingsrätt. Mannen hade enligt åtalet tvingat en hund som var sjuk, blind och döv att bo i en liten förvaringslåda i plast under vidriga förhållanden. En veterinär beslutade att avliva hunden omedelbart för att den skulle slippa lida mer. ”Det var ett utav de värsta fall jag någonsin har sett vad gäller djurplågeri och vanvård”, sade veterinären i polisförhör.

Radikalfeministisk mediakändis gör avbön och ångrar manshatande drev på nätet

INRIKESMediaprofilen Cissi Wallin, som ofta gjort sig känd för upptrissade hatdrev mot män, väljer nu att krypa till korset i en avbönskrönika i Expressen den 1 juni. Reaktionerna på hennes ”avbön” har dock inte varit odelat positiva, särskilt att hon inte har bett någon om ursäkt för den skada hennes olika hatdrev orsakat enskilda människor.

Framgångar för SD i Skånes regionstyrelse

INRIKESVid sitt sammanträde den 3 juni fattade regionstyrelsen i Skåne beslut om att bifalla två initiativärenden från Sverigedemokraterna, där de fick igenom att regionstyrelsen ska skicka två skarpa brev till regeringen. Det ena handlar om att man från Skånes sida vill se en omstart av kärnkraftsreaktorn Ringhals 1, samt att Bromma flygplats inte läggs ner. SD:s gruppledare och regionråd Niclas Nilsson säger i en kommentar till Nya Tider att framgången var symboliskt viktig som politisk isbrytare.

Stödet för EU fortsätter att sjunka – SCB: ”Säkerställd minskning”

INRIKESStatistiska centralbyrån presenterade under tisdagen den 8 juni den stora EU-sympatiundersökningen, som kommer ut två gånger per år. Anhängarna till unionen minskar för fjärde mätningen i rad, och är nu nere på 56,4 procent.

Gå till arkivet

Send this to a friend