<strong>Lika inför lagen?</strong> Eller är den ena gruppen mer skyddsvärd än den andra? Hittills har svenskar inte räknats som en skyddsvärd folkgrupp i lagens mening. Dåvarande Justitiekanslern Göran Lambertz beslutade år 2003 att ”kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet”. Efter ett yttrande från Justitieutskottet som blev vägledande för en dom i Norrköpings tingsrätt kan dock även kränkningar mot det svenska folket vara brottsliga – men samtidigt räckte det inte ens att kalla svenskar ”vidrig ohyra” och förespråka deras utrotning för att det skulle anses brottsligt.

Skyddas svenskar av HMF-lagen?

I ett uppseendeväckande rättsfall prövar Göta hovrätt just nu om det går att dömas för ”hets mot folkgrupp” när det är svenskar man hetsar mot. Fallet är uppseendeväckande av flera skäl. Tingsrättens dom gick helt emot JK som ända sedan 2003 gjort gällande att svenskar inte skyddas av HMF-lagen. Men samtidigt ansåg tingsrätten att det inte räckte med att skriva att svenskar är ”vidrig ohyra” och förtjänar att utrotas. Är vi lika inför lagen? Nya Tider har granskat viktiga domar och intervjuat beslutsfattare för att ta reda på vad som egentligen gäller.

”Svenskar är de sämsta av gojer.
Svenskar är ett folk som aldrig kunnat bete sig civiliserat, utan de har barbariet inprogrammerat i sina gener. Detta leder till att hart nära varje svensk är en potentiell sexualförbrytare, och till att svenskar inte hyser respekt för judar och andra. Svenskar beter sig som djur. Jag vill gå så långt som att säga att svenskar – såväl etniska som kulturella svenskar – jämförda med andra folk, är ohyra, vidrig ohyra. Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades – försvann från jordens yta.”

Så skrev en 24-årig Stockholmsbo, som själv beskriver sig som ”jude och socialist”, på sin blogg den 21 mars 2014. Han friades i Norrköpings tingsrätt trots att domstolen slog fast att även svenskar ska skyddas av lagen om hets mot folkgrupp. Just nu prövar Göta hovrätt fallet.

Fallet är märkligt i sig eftersom 24-åringen inte åtalats för hets mot folkgrupp. Istället handlar det om ett tvistemål. Bakgrunden är att 24-åringen publicerat en text på sin blogg där han utfäste en summa om 25 000 kronor till den som kunde belägga att han begått något brott. Den ideella föreningen Spiritvs Neronis menade att hans utfall mot svenskar utgör brottet hets mot folkgrupp och drog honom inför tingsrätten för att få ut de 25 000 kronor han utlovat.

JK: Svenskar ska inte skyddas av HMF-lagen

Justitiekanslern har tidigare i tre separata beslut gjort bedömningen att svenskar inte skyddas av lagen om hets mot folkgrupp.

JK:s nuvarande praxis bygger på ett beslut som fattades 2003 av den kontroversielle dåvarande JK Göran Lambertz. En insändare i tidningen Mitt i Södermalm hävdade bland annat att ”ursvenskar är de mest tråkiga, enfaldiga, elaka och korkade människor som jag har träffat”. En privatperson anmälde tidningen för hets mot folkgrupp.

Göran Lambertz lade ner ärendet med motiveringen: ”Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet.” Anmärkningsvärt nog hänvisade Justitiekanslern inte till någon källa, exempelvis i lagens förarbeten, för sin slutsats att svenskar inte skyddades av lagen. ”Torde inte” fick räcka – och nu ser det ut som om Lambertz kan ha saknat stöd i rättskällorna för beslutet.

År 2010 hade Anna Skarhed tagit över JK-ämbetet då ett nytt fall hamnade på bordet, denna gång i form av en krönika i tidningen Byggnadsarbetaren som hävdade att ”svensken är vår tids största handikapp”. Även denna gång beslutade JK att inte inleda någon förundersökning därför att kritik mot svenskar ”inte var avsett att träffas av straffstadgandet”. Denna gång angav man JK:s tidigare beslut, vilket alltså inte innehöll några källor, som källa.

År 2013 skrev Katarina Mazetti i Ica-kuriren: ”Allra renast är förstås de folkslag som isolerat sej i generationer och bara gifter sej med varann. De sitter där gravt inavlade med hängande hakor, svåra genetiska sjukdomar och en IQ på 70.” Stycket var avsett som något slags angrepp på sverigedemokrater – vilka i Mazettis föreställningsvärld förespråkar ”en sorts etnisk rensning” – och det var otydligt huruvida yttrandet syftade på svenskar eller någon annan folkgrupp. JK slog hur som helst fast att svenskar inte omfattas av lagen – nu med Lambertz beslut från 2003 och sitt eget från 2010 som källor – innan hon även påpekade att det var oklart vilken folkgrupp Mazetti syftat på.

JK har alltså i minst tre beslut slagit fast att svenskar inte ska skyddas av lagen om hets mot folkgrupp.

JU: Svenskar skyddas visst av HMF-lagen

Justitieutskottet (JU) visade sig ha en annan tolkning av lagen än JK då man i ett betänkande (2012/13:JuU10) yttrade sig om två motioner där sverigedemokraterna Mattias Karlsson, Jonas Åkerlund och Erik Almqvist efterfrågat ”en översyn av bestämmelsen om hets mot folkgrupp i syfte att säkerställa att även svenskar omfattas av lagbestämmelsen”. Motionärerna hänvisade till JK:s beslut i frågan för att visa att svenskar diskriminerades av lagstiftningen.

Justitieutskottets ställningstagande var att motionerna borde avslås med motiveringen att svenskar redan skyddades av lagen. Denna bedömning gjorde man med hänvisning till förarbeten till lagarna om hets mot folkgrupp och så kallade hatbrott, där det framgår att HMF-lagen även är tillämpbar när svenskar blir utsatta.

”Något tillkännagivande till regeringen om att bestämmelsen om hets mot folkgrupp bör ses över är därför inte nödvändigt. Motionerna bör avslås”, förkunnade JU.

Tingsrätten: Svenskar ska skyddas, men mindre än andra folkslag

Efter att Justitieutskottet alltså förklarat att svenskar visst åtnjöt lagens skydd som alla andra – och därför avfärdat SD:s motioner om en översyn av HMF-lagen – kom alltså Norrköpings tingsrätts dom i målet mot den 24-årige socialist som skrev att svenskar var vidrig ohyra och borde utrotas. 24-åringen var alltså inte åtalad för något brott, men tingsrätten hade likväl att avgöra om han gjort sig skyldig till brott eftersom detta var villkoret för utbetalning av de 25 000 kronor han utlovat – ett löfte han erkände som juridiskt bindande.

Själva rättsfallet är alltså ett mycket märkligt sådant redan utan förvirringen kring huruvida svenskar åtnjuter HMF-lagens skydd – och domen är lika märklig. Tingsrätten gick på Justitieutskottets linje i den viktiga och potentiellt prejudicerande frågan huruvida svenskar ska omfattas av lagen om hets mot folkgrupp eller inte – men valde ändå att döma till 24-åringens fördel. Med stöd i rättskällor kom domstolen fram till att svenskar kan utsättas för hets mot folkgrupp. Utan att hänvisa till några rättskällor kom den istället fram till att gränsen för hets mot folkgrupp ska sättas högre när det gäller svenskar än andra folkgrupper: ”Behovet av att inskränka yttrandefriheten beträffande uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper torde enligt tingsrättens mening inte göra sig gällande i lika stor utsträckning som i förhållande till minoritetsgrupper.” Och vidare: ”Uttalandet torde dock vara av sådan karaktär som bäst bemöts i en fri och öppen debatt.”

Ansvariga duckar

Sedan domen föll har många debattörer påpekat att Norrköpings tingsrätt genom domen bibehåller de dubbla måttstockar där den pursvenska majoritetsbefolkningen anses mindre skyddsvärd än andra folkslag. Om det inte räcker med att skriva att en viss folkgrupp är vidrig ohyra och förtjänar att utrotas – hur ska då någon alls kunna fällas för hets mot denna folkgrupp?

Vi ställer frågan till Marie Eidenbrant, som var referent i målet och en av de tre domarna som enhälligt dömde till 24-åringens fördel.

– Det är svårt att ge något svar på det. Allt kan ju inte vara hets, oavsett vilken som är målgruppen, utan man får sätta en gräns och i just det här fallet bedömde vi inte att det uppnådde den gränsen. Sedan kan inte jag säga exakt hur grovt ett uttalande måste vara, det får man bedöma från fall till fall, svarar Eidenbrant.

NyT: Blir det inte en märklig situation med så dubbla måttstockar? Exempelvis ett yttrande som hänvisade till kontroversiella forskningsrapporter och hävdade att ”svarta är mindre intelligenta än andra och det vore därför bättre för dem själva att ledas av vita och asiater” – det är ett konkret exempel – ledde till villkorligt fängelsestraff. Men ett yttrande om att svenskar är ”vidrig ohyra” och borde utrotas förtjänar däremot att bemötas i fri och öppen debatt?

– Det här är den bedömning vi gjort. Nu vet jag ju att hovrätten tagit upp det här och kommer väl att ta ställning till det, förhoppningsvis inom en nära framtid. Vi får väl avvakta och se om det kommer någon annan slutsats från hovrättens sida, säger Eiderbrant.

Gunilla Robertsson, en annan av domarna i målet, har inte heller mycket att säga om vad som egentligen ska krävas för att bli dömd för hets mot svenskar.

– Jag tycker inte att jag kan svara på den hypotetiska frågan, för tänk om just det fallet skulle inträffa? Jag kan inte binda domstolen med att ”det här gäller”, menar Robertsson.

NyT: Borde det inte räcka att skriva att svenskar är vidrig ohyra som borde utrotas?

– Har vi inte tyckt det, så tyckte vi inte att det räckte. Hade jag tyckt något annat än det som står i domen så hade jag inte varit med på att skriva så.

Nya Tider söker utan framgång Morgan Johansson (S), numera justitie- och migrationsminister, som var Justitieutskottets ordförande när det aktuella yttrandet gjordes. Vi får däremot tag i den nuvarande JU-ordföranden Beatrice Ask (M) och ställer henne samma fråga om de dubbla måttstockar som blivit resultatet av att man avslog SD:s motioner eftersom svenskar redan ansågs skyddade av lagen.

– Jag vill inte kommentera ett ärende där det inte finns en dom, säger Ask med hänvisning till att målet fortfarande ligger hos Göta hovrätt.

Beatrice Ask vill inte heller yttra sig om själva problemkomplexet utan att först sätta sig in i det, men säger att vi kan återkomma senare.

SD: Avskaffa HMF-lagen!

Kent Ekeroth (SD) sitter i Justitieutskottet sedan förra året. Han berättar att SD i flera debatter i riksdagen har drivit frågan om att ändra eller ta bort lagen om hets mot folkgrupp. Inte heller är han imponerad av domen i Norrköpings tingsrätt.

– Oavsett om man utgår från JK:s beslut eller det här fallet så är svenskar inte lika inför lagen i sitt eget land. Man dömer till deras nackdel vilket är helt oacceptabelt. Det vi har sagt är ju att antingen upphäver man den här lagen eller också inkluderar man svenskar på lika villkor, säger Ekeroth till Nya Tider.

– Den här skillnaden som tingsrätten, JK och för den delen de andra lagstiftarna har godtagit är ett bevis på vilka hycklare de är och vad den här lagstiftningen egentligen handlar om, nämligen att förhindra ibland berättigad kritik mot religioner, mot folk eller mot kulturer, fortsätter han.

NyT: I Justitieutskottets betänkande gjorde man bedömningen att svenskar omfattas av lagen om hets mot folkgrupp, och därför avslog man SD:s motion om att klargöra rättsläget. Sedan gör tingsrätten tolkningen att svenskar omfattas av lagen – men inte fullt ut. Är inte det en väldigt märklig situation?

– Jo. Jag vet inte riktigt vad Justitieutskottet baserar sitt yttrande på, men JK:s uttalanden visar ju det faktiska resultatet av den lagstiftning de andra partierna står och försvarar i riksdagen.
NyT: Går det att få de andra partierna att ändra sig, tror du?

– De har ju målat in sig i ett hörn, att aldrig acceptera någonting som kommer från Sverigedemokraterna, hur rätt vi än må ha. Vi hade ju en kort debatt i riksdagen om det här där Centerpartiet och Moderaterna försvarade hets mot folkgrupp-lagstiftningen eftersom jag och Richard Jomshof sagt att den ska bort. Jag har väldigt liten förhoppning om att de ska vända genom rationella argument. Kanske finns det en chans att de kan ändra sig när det börjar verka opportunt, de ser ju hur vi ökar och ökar i opinionsmätningarna. Men de är inte intresserade av att svenskar, i sitt eget land, ska ha samma skydd som andra folkgrupper. Det har de bevisat redan, säger Ekeroth med något som liknar vrede i rösten.

Tvistemålet ligger i skrivande stund hos Göta hovrätt, som ännu inte vill ge några besked om när domen kan förväntas. Nya Tider kommer att följa upp fallet.

Kent Ekeroth (SD), är numera ledamot i Justitieutskottet. Han är kritisk till lagen om hets mot folkgrupp och menar att den används för att strypa yttrandefriheten. SD är i dag det enda parti som kritiserar lagen – de borgerliga röster som tidigare protesterade mot den har tystnat. – De är inte intresserade av att svenskar i sitt eget land ska ha samma skydd som andra folkgrupper, säger Ekeroth till Nya Tider.
Kent Ekeroth (SD), är numera ledamot i Justitieutskottet. Han är kritisk till lagen om hets mot folkgrupp och menar att den används för att strypa yttrandefriheten. SD är i dag det enda parti som kritiserar lagen – de borgerliga röster som tidigare protesterade mot den har tystnat.
– De är inte intresserade av att svenskar i sitt eget land ska ha samma skydd som andra folkgrupper, säger Ekeroth till Nya Tider.

Så dömer domstolarna

Kritik mot andra:

”Riksdagspolitikerna, lärare och journalister säger att invandrade negrer ska vara stolta över att vara svarta, araber ska vara stolta över sin muslimska grymma stenålderskultur, att vara jude är en hederstitel och får bara berömmas, zigenarna får miljoner kr för att bevara sin parasiterande kultur.”

”De tre huvudsakliga raserna är orientaler, vita och svarta. De svarta avviker stort från orientaler och vita. Inte bara till utseendet utan främst genom intelligens och karaktärsdrag.”

”En vit har 480 miljoner fler corticalneuroner (nervceller) att tänka med i hjärnan, än en svart. En vit har 11 % större hjärna än en svart. Tom kraniet är 8 % större hos den vita människan.”

”Negrer bör leva i ett mer reglerat samhälle under vit eller asiatisk ledning. De kommer aldrig att kunna skapa välstånd av egen kraft.”

”Demokrati kan inte fungera i Afrika eller i arabländerna. Folken där har en karaktär som gör att det måste ett vara auktoritärt, hårt styre, annars blir det enorm brottslighet och blodbad.”

(Hässleholms tingsrätt B 442-12, Hovrätten över Skåne och Blekinge B 2033-12.)

Domstolens bedömning:

”[Bidrar inte] till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor.” DÖMD till villkorligt fängelsestraff och dagsböter.

Kritik mot svenskar:

”Svenskar är de sämsta av gojer. /…/
Svenskar är ett folk som aldrig kunnat bete sig civiliserat, utan de har barbariet inprogrammerat i sina gener. Detta leder till att hart nära varje svensk är en potentiell sexualförbrytare, och till att svenskar inte hyser respekt för judar och andra. Svenskar beter sig som djur. Jag vill gå så långt som att säga att svenskar – såväl etniska som kulturella svenskar – jämförda med andra folk, är ohyra, vidrig ohyra. Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades – försvann från jordens yta.”

(Norrköpings tingsrätt B 1987-14)

Domstolens bedömning:

”Uttalandet torde vara av sådan karaktär som bäst bemöts i en fri och öppen debatt.” EJ OLAGLIGT.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

EU-kommissionen pekar ut sju länder med för stora budgetunderskott

EU-kommissionen pekar ut sju länder med för stora budgetunderskott

🟠 UTRIKES Europeiska kommissionen meddelade onsdagen den 19 juni 2024 att ett förfarande gällande alltför stora underskott i den offentliga sektorns finanser inleds mot sju länder, närmare bestämt Frankrike, Italien, Belgien, Ungern, Malta, Slovakien och Polen. Länderna har överskridit gränsen för offentligt budgetunderskott, som fastställdes till 3 procent av bruttonationalprodukten (BNP) i stabilitetspakten, som antogs 1997, till och med före eurons införande.

BRICS utveckling: fortsatt expansion och ”de-dollarisation”

BRICS utveckling: fortsatt expansion och ”de-dollarisation”

🟠 EKONOMI BRICS utvidgning ser ut att fortsätta, trots att två av de tidigare inbjudna länderna dragit tillbaka eller inte fullföljt sina anslutningar 2023. Strategin att fjärma sig från US-dollar fortsätter att spridas och flera länder står på kö för att ansluta sig till BRICS. Argentinas avhopp och Saudiarabiens tystnad påverkar inte intrycket av att BRICS är en faktor att räkna med.

Läs även:

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

Kriget mot lantbruket

Kriget mot lantbruket

🟠 UTRIKES Hur ska Europas enorma jordbruksarealer egentligen användas? Den debatten rasar nu i allt fler länder, efter att EU och flera regeringar vidtagit drastiska åtgärder med syftet att minska antalet gårdar. I Nederländerna, som är Europas största exportör av lantbruksprodukter, kombinerar regeringen piska och morot för att försöka få landets bönder att avveckla verksamheten och sälja marken. Den här gången är det kväve – inte koldioxid – som påstås utgöra ett akut hot. Men är det den verkliga orsaken, eller en förevändning för att verkställa en helt annan agenda? ”Regeringen har förklarat krig mot lantbruket”, säger Thierry Baudet, partiledare för Forum voor Democratie, och den lantbrukspolitiske talespersonen Gideon van Meijeren, i en exklusiv intervju för Nya Tider.

Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder, menar att Arlas egna kontroller gått överstyr och blivit en stor stressfaktor för många av de egna medlemmarna. De flesta vågar heller inte säga något därför att de är beroende av Arla för att kunna sälja sin mjölk. Foto: Nya Tider

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Medeltidsmuseet tvingades stänga den 5 november, trots protester. Foto: Wikimedia, Medeltidsmuseet.se

Riksdagen kastar ut Medeltids­museet – Nu växer protesterna

🟠 INRIKES Medeltidsmuseet är uppbyggt kring stadsmuren från Gustav Vasas tid, Helgeandshusets kyrkogård från 1300-talet och andra fasta fornlämningar som inte går att flytta. Historiker beskriver det som ”platsen där Sverige som nation föds”. Nu har museet stängt. Istället vill Riksdagen bygga en extra plenisal att ha som backup för den ordinarie, samt ett besökscentrum. ”Det är helt befängt”, säger den auktoriserade Stockholmsguiden Henrik Scheutz till Nya Tider. Nu engagerar han sig i den växande proteströrelsen: ”Det finns fortfarande möjlighet att rädda museet!”

Medborgarplatsen fylldes av WHO-kritiska människor. Enligt arrangörerna var antalet deltagare uppåt 2 000. Den pågick i cirka tre timmar, varefter eftermingel anordnades på Hotel Malmen. Foto: Nya Tider

Motståndet mot diktatoriskt WHO växer – demonstration i Stockholm

🟠 ExitWHO Världshälsoorganisationen WHO är på väg att få makt att bestämma alla medlemsländers insatser under nästa pandemi. Enskilda länder kommer inte längre att kunna besluta om egna pandemiåtgärder och eventuella restriktioner – allt ska beslutas av ett nytt ”styrande organ” inom WHO. Oron och kritiken växer nu mot vad detta innebär och den 1 oktober anordnades en demonstration i Stockholm för att protestera mot hur Sverige och världens länder avträder sin suveränitet till en icke folkvald grupp byråkrater.

Nyhetsdygnet

Senaste numret

Nya Tider är den enda tidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Tidningen utkommer med en nätutgåva två gånger i veckan och ett magasin varannan vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

Bob Dylans syn på världen, sedd genom låttexter

🟠 BOKRECENSION Stjärnorna är också fans. Även de tittar upp mot sin stjärna och drömmer. Så här på ålderns höst (han fyller 83 i år) har Bob Dylan skrivit sin tackbok till några av de som inspirerade honom till att bli vår tids störste låtskrivare. Bob Dylans betydelse för modern kultur går knappast att överskatta, han har beskrivits som ”den som gav popmusiken en hjärna”. Förutom otaliga skivor har han även givit ut en del böcker. Denna den senaste är, precis som självbiografin Chronicles, Volume one (2004) skriven i en fri och associativ stil genom vilken Dylan ofta ger fritt spelrum åt sin fantasi.

Varför är det tabu att tala om Swexit?

🟠 BOKRECENSION Varför var vänstern på 1990-talet skeptisk till EU:s föregångare EG medan de borgerliga var entusiastiska, och varför är det främst högermänniskor som idag ifrågasätter EU? Carl Albinsson, själv tidigare moderat och öppen anhängare av EU, granskar i sin bok Varning för Swexit! Högerväljarnas kluvna syn på EU opinionens svängningar och ger de borgerliga råd för hur de ska undvika den Swexitdebatt som deras väljare vill ha.

Thierry Baudet: Därför behövs en fundamental opposition

🟠 Enligt Forum voor Democraties partiledare Thierry Baudet har partiet intagit en roll som ”fundamental opposition”. Detta genom att inte godkänna själva premisserna i de frågor som de andra partierna debatterar med varandra. Han tar upp invandringen, covid, klimatet, jordbruket, Ukraina och EU som konkreta exempel. ”I alla dessa frågor har vi en mycket mer fundamental inställning. Det är därför vårt parti är i en marginaliserad position, därför att det är den röda linjen som du inte får passera”, säger han till Nya Tider. Nu vill han ge fler rörelser den ”intellektuella ammunition” som krävs för att kunna argumentera för en radikalt annorlunda linje.

“Bönderna är rädda för Arla”

🟠 Nu går en av Sveriges största mjölkgårdar i konkurs. En av Sveriges största mjölkgårdar läggs ned efter en konflikt med Arla, och den drabbade bonden är inte ensam. Nya Tider har talat med drabbade (infälld bild) och med Claes Jonsson, ordförande för Sveriges Mjölkbönder (stor bilden). Alla vittnar om en ”tystnadskultur” där Arla har vänt sig emot sina egna för att uppfylla politiskt korrekta krav och där Arlas medlemmar inte vågar uttala sig, vare sig internt eller offentligt.

Svenskdroppar – dunderkuren från örtriket

🟠 HISTORIA Svenskdroppar, som även är känd som Schwedenbitter, är en örtkur som utvecklades av de två svenska läkarna Klaus Samst och – sannolikt – Kristian Henrik Hjärne på 1700-talet. Den här tinkturen populariserades på 1900-talet av Maria Treben. Svenskdroppar innehåller flera olika örter och sägs hjälpa mot olika sjukdomar och krämpor.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.