Boken som ingen ville ge ut, Valentins Silamikelis dagbok om sina öden. Det blev

Baltikum – kända och okända fakta

I en av sina artiklar uppmärksammade Nya Tiders redaktion en högtid på Gotland till minnet av baltiska flyktingar som sjövägen nådde Sverige. En eloge till redaktionen för denna lilla insats i lögnernas och förvirringens tider. I dessa dagar tror de flesta – tack vare den ”förädlade” versionen av andra världskrigets historia – att fattiga och kriminella balter flydde till det rika Sverige enkom för ekonomisk vinning. Samtal med yngre medborgare, i synnerhet från utomeuropeiska länder ger en skrämmande bild av den nya historiska tolkningen.

Låt oss i korthet återge händelseförloppet med stöd av arkivdokument, samtal och intervjuer med ögonvittnen samt litteratur utgiven under den fortfarande fria tiden. Även källor som inte kan avslöjas bidrog till den politiska och militära helhetsbilden.

Tysklands och Sovjetunionens intressesfärer enligt det hemliga protokollet av 23 augusti 1939 och det lika hemliga tilläggsprotokollet av den 28 september 1939. Bild Faksimil

Utgångspunkten blir ett hemligt avtal från den 23 augusti 1939 signerat av den sovjetiske utrikesministern Vjatjeslav Molotov och Joachim von Ribbentrop, Tysklands utrikesminister. Ett nytt hemligt protokoll signerades dock den 28 september och fastställde gränsdragningen mellan Tysklands och Sovjets intressesfärer. Ett protokoll som i detalj reglerade de tidigare bestämda områdena undertecknades den 4 oktober 1939.

När Tyskland anföll Polen den 1 september 1939 var det redan klart att Sovjet skulle gå in i Polens östra områden. Detta skedde den 17 september när Polens försvar var på upphällningen. Protokollen berörde även de tre suveräna baltiska republikerna: Litauen, Lettland, Estland samt dessutom Finland. Litauen, med sin gräns till Ostpreussen, skulle ursprungligen tillhöra den tyska intressesfären. Men redan den 28 september 1939 stipulerades att …”Litauen skall ligga i Sovjetunionens intressesfär, å andra sidan skall provinsen Lublin samt delar av provinsen Warszawa befinna sig i Tysklands intressesfär”…

Ytterligare en territorial intresseförändring inträffar 1941 när utrikesministern Molotov och den tyske Moskva-ambassadören Friedrich Werner von der Schulenburg signerar ett nytt hemligt protokoll rörande vissa områden i Litauen som Tyskland frånträder till Sovjetunionen den 10 januari. För denna justering betalar Sovjetunionen till Tyskland 7,5 miljoner amerikanska dollar i guld.

Efter att en utplacering av sovjetiska baser och soldater i de baltiska republikerna (sedan 17 september 1939) blev ett faktum, pågick en intensiv sovjetisk planlagd verksamhet för att ansluta de tre staterna till Sovjetunionens bolsjevikstyre. Samtidigt pågick det heroiska finska vinterkriget med den smärtsamma marsfreden 1940 som temporär avslutning.

De baltiska regeringarna saknade helt möjligheter att hävda sin suveränitet mot den stora aggressiva grannen i öst. Sovjetiska flygbaser på Estlands kust användes av sovjetiskt bombflyg vilket skapade bitterhet hos delar av den finska befolkningen.

Emellertid inträffar händelser som förändrar den europeiska krigsscenen på våren för 80 år sedan. Nazitysklands angrepp på Danmark och Norge den 9 april 1940 (Operation Weserübung) riktar allas uppmärksamhet framför allt mot den heroiska norska försvarsviljan. Sänkningen av kryssaren ”Blücher” vid inseglingen i Oslofjorden den 9 april var en symbolisk försvarshandling. Norges topografi krävde antingen sjötransporter eller luftlandsättning av bergsjägarförband.

Ännu större chock drabbade Europa i maj-juni 1940 när tyska trupper marscherade längs Champs- Élysées. Efter två månader kapitulerade den stolta franska armén. Det är då som Röda armén och NKVD-trupper slår till mot baltstaterna. Världens ögon är riktade mot Frankrike. I en appell den 18 juni 1940 konstaterar general Charles de Gaulle: ”Vi har fortfarande Damaskus och Beirut”. Generalen uppmanar till motstånd, La Résistance.

Samtidigt förelade Sovjetunionen ultimatum till Litauen den 14 juni 1940 och till Lettland den 16 juni. Länderna skulle bilda ”dugliga och villiga” regeringar, avsätta och genast ställa inför rätta polischefer och inrikesministrar.

Klockan 15 den 15 juni överskred sovjetiska trupper Litauens gräns. Tidigt på morgonen den 17 juni inleddes ockupationen av Lettland och Estland. För att övervaka och förberedda den kommande anslutningen till sovjetfolkens familj anlände vice utrikeskommissarie Vladimir Dekanosov till Litauen, vice premiärminister Andrej Vysjinskij till Lettland och Stalins förtrogne Andrej Zjdanov till Estland. Efter sensationella resultat i parlamentsvalen i juli 1940 omvandlades de baltiska länderna till sovjetrepubliker och kunde ansöka om medlemskap i Sovjetunionen, vilket bifölls. Välvillig rekommendation till Högsta Sovjet kom från den finske kommunisten Otto Ville Kuusinen, ledaren för ”Terijoki-regeringen”.

En specialist på massdeportationer och folkomflyttningar, general Ivan Serov, anlände nu till Baltikum för att övervaka den nya ordningen. Samma general blev efter 1944 ansvarig för ”säkerhetsfrågor” i Litauen.

I juli 1940 tvingades direktören för Litauens Statsbank i Kaunas skriva under ett överlåtelsedokument gällande Litauens guldreserv. Sovjetunionen fick nu disponera de i andra länder placerade guldreserverna. Sverigedepositionen omfattade 1 250 kilo guld som nu ställdes till den sovjetiska statens disposition. Sveriges export till Sovjet fick således som säkerhet det numera ”sovjetiska” guldet. Den intressanta detaljen fick ingen klar lösning även efter att republiken Litauen åter blev en suverän stat.

När det sovjetiska Högsta Rådet i Moskva beslutade att upptaga Litauen, Lettland och Estland i Sovjetunionen innebär det att ländernas diplomatiska representation skulle upphöra. Följaktligen skulle ambassadlokaler med inredning samt tillhörande bostäder nu övergå i Sovjetunionens ägo. Den estniska beskickningen överlämnades den 16 augusti, den lettiska den 19 augusti och den litauiska den 21 augusti 1940.

…”Vid samtliga tillfällen överlämnades beskickningens nycklar till representanten för utrikesdepartementet av vid respektive beskickningar anställda tjänstemän, varefter dessa avlägsnade sig innan sovjetrepresentanten anlände för att taga legationen i besittning”…

Detta är ett P.M. från den 20 oktober 1949 (RA, UD 1920 års dossiersystem, HP 895). I verkligheten var det beskickningens chefer som under protest lämnade nycklar. Den djupt upprörde litauiske ambassadören Vytautas Gylys höll ett kort patriotisk protestanförande innan nycklarna överlämnades. Den sovjetiske tjänstemannen assisterades av Sovjetunionens juridiske ombud i Sverige, Georg Branting, sonen till Hjalmar Branting. Georg Branting hade status som sovjetisk agent under kodnamnet ”Senator”. Man anspelade på hans medlemskap i den svenska riksdagen.

Centrala Vilnius – september 1991. Framför artikelförfattaren KBG-byggnaden (numera Genocid-museet), där hennes far antagligen avrättats. Foto: Privat

I de tre baltiska staterna började nu deportationerna, avrättningarna och jakten på alla som kunde uppfattas som fiender till det nya systemet. Lokala kommunister och Sovjetsympatisörer försåg NKVD med lämplig information. I sin rapport från den 17 juli 1940 nämner militärattachén major Karl Lindqvist ”…alla i Litauen tidigare internerade polska officerare…” fördes till Sovjet. Deras öde är numera känt från platser som Katyn, Kozielsk, Ostaszków. I samband med den snabba tyska inmarschen i juni 1941 (Operation Barbarossa) uppenbarades fasansfulla interiörer i NKVD:s fängelser och förhörslokaler. Man dokumenterade så mycket som möjligt, men en del material föll i sovjetiska händer 1944.

Röda armén intog Vilnius den 12 juli 1944. Redan i oktober samma år gällde inkallelseorder för alla vapenföra män. Många balter vägrade att tjänstgöra i Röda arméns uniform. Den redan under tyska ockupationen uppbyggda motståndsorganisationen blev aktiv. Flykten till skogs blev lösningen. Så uppstod Skogsbröderna. De sovjetiska repressalierna blev fruktansvärda. General Ivan Alexandrovitj Serov och hans medarbetare Leonid Ejtingon rensade upp framför allt i det nationalistiska Litauen. Serov var senare aktiv under folkresningen i Ungern 1956.

Efter Jaltakonferensen (4-11 februari 1945) blev gränsdragningar fastställda och Sovjet fick igenom sina krav på gränsförflyttningen österöver, längs Oder-Neisselinjen. Inte nog med det – kraven på utlämning av sovjetiska medborgare, tyska soldater och sjöfarkoster som balterna och tyskar flydde med till Sverige. Bilden med många pråmar och båtar på rad som bogseras av ett sovjetiskt fartyg mot östra Östersjön är patetisk.

Den mest inflammerade situationen uppstod i samband med balt- och tyskutlämningen i januari 1946. Efter att ha vistats i interneringslägren i Sverige skulle 153 balter (övervägande letter) överföras med den sovjetiska båten ”Beloostrov” från hamnen i Trelleborg till Liepaja (Libau).

En ung svensk officer tjänstgjorde vid lägret i Ränneslätt utanför Eksjö. Hans doktorsavhandling i två band blev ett historiskt dokument och bör ingå som obligatorisk lektyr för gymnasieelever.

Curt Ekholm – ”Balt- och tyskutlämningen 1945-1946” 1984, 1995.

Inom regeringskretsar rådde en osäkerhet, om inte förvirring, gällande de baltiska staternas status. Den 18 april 1947 ställde Sven Leffler i justitiedepartementet en fråga till Utrikesdepartementets rättsavdelning: Har Sverige de jure eller de facto erkänt den ryska annektionen av de baltiska staterna?

Om man gör en tidsmässig förflyttning till mars 1991, blir det den tidigare socialdemokratiske partisekreteraren, nu utrikesministern Sten Anderssons konstaterande att Baltikum inte ockuperats som väcker reaktionen framför allt i Estland. Och Litauen som redan i mars 1991 ansåg sig vara en suverän stat skulle bara skapa problem. Utrikesdepartementet ryckte ut med en ny mer diplomatisk kommuniké. I augusti 1991 vajade för första gången de tre baltiska staternas flaggor framför Sophia Albertina vid Gustav Adolfs torg. Flera äldre balter med tårar i ögonen fotograferade denna historiska bild. Samma dag anlände utrikesministrar från Estland, Lettland och Litauen till Utrikesdepartementet.

I september 1991 var det dags för undertecknad att göra en ”vuxenresa” till Vilnius. Detta efter att ha lämnat den litauiska huvudstaden vid en ålder av fyra månader. Föreläsningar på Bathory-universitetet (tidigare med titulaturen Sovjetunionens äldsta universitet) om Sveriges 1700-tal, svenska slott från 1600-talet och Nordens Venedig, Stockholm. Få besökare fick bese KGB-museet, egentligen fortfarande en för mänskligheten skrämmande plats. I dag heter den Genocidmuseum och ser annorlunda ut. Då var nästan allting i ursprungligt skick. Källarens korridorer med sina fasansfulla minnen. En gammal litauer, en gång själv fånge berättade om avrättningsmetoder. En värld som inte många vågade tala om.

Långt senare, genom telefonsamtal med Jonas Paujalis, arkitekten i exil, fick jag mer information om saker som inte står att finna i arkivdokument. Från sjukhusbädden i Visby orkade han med 3-5 minuters samtal åt gången. Under två dagar innan hans bortgång kom det fram saker som förklarar en hel del, men inte kan lämnas ut.

Artikelförfattare Sophie Luksa-Kielbowska (vit, adlig, kristen). Fördriven, förföljd, förtalad men icke böjd. Foto: Privat

Det blev även i Baltikum en privatiseringsvåg, som ledde till märkliga ekonomiska turer. Kontentan är att ingen av oss, barn till av NKVD/KGB avrättade litauiska patrioter fick någon kompensation, trots att vi är så få och guldreserven stannade i Sverige. Den formella förklaringen blev att man i Sverige utbildade blivande diplomater och högre statstjänstemän som baltländerna saknade. Den gamla bildade samhällsklassen/adeln ingick inte i den nya planläggningen. Hederliga oskyldiga balter i exil, bland annat i Sverige, dog i tysthet. De anklagas för brott de aldrig begått, de har fråntagits sina egendomar och sin historia.

Sveriges utrikesministern Margaretha af Ugglas (född Stenbeck, syster till Jan Stenbeck) har i juni 1994 inbjudit balter som fortfarande kunde komma till Stockholm. Av de år 1946 utlämnade 153 balter kom 40 – 35 letter, 4 ester och en litauer. De fick också träffa Sveriges konung Carl XVI Gustaf. Två av dem som skulle transporteras 1946 vilar på Adolf Fredriks kyrkogård, de valde att ta sitt liv, de stupade. En av letterna förde en dagbok som han överlämnade till en svensk polis för förvar. Den är utgiven på svenska och har förord av filosofie doktor Curt Ekholm. Valentins Silamikelis fogade till sin dagbok även åren i arbetslägren och senare öden i Lettland.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Den svenska elmarknaden hotas av vindkraftens utbyggnad

Den svenska elmarknaden hotas av vindkraftens utbyggnad

🟠 Den planerade expansionen av elkonsumtionen i Sverige kräver en omfattande ökning av stabil och tillförlitlig elproduktion. Den snabba utvecklingen av elproduktion med vindkraft som sker i Sverige, manar till eftertanke. Stora vindkraftparker med krav på att kunna anslutas gratis till stamnätet och höjda subventioner innebär höga extrakostnader för konsumenterna. Den intermittenta produktionen ställer också till stora problem i det svenska kraftnätet som skall distribuera elen till konsumenterna. Vindkraftslobbyn vill ansluta gratis, och det blir konsumenterna som får betala.

Ej redaktionellt material

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Tänk på att du är juridiskt
ansvarig för dina kommentarer

Läs även:

Orbán: Föd fler barn i stället för att ta in invandrare från tredje världen

Orbán: Föd fler barn i stället för att ta in invandrare från tredje världen

🟠 Internationell demografikonferens hölls i Ungern Den 23-24 september hölls en banbrytande konferens i Ungern som lockade många utländska dignitärer. Politiska och religiösa ledare, vetenskapsmän och representanter för näringsliv och media träffades för att diskutera västerlandets misslyckande med att skapa stabila familjer som håller uppe barnafödandet – och vad som kan göras för att ändra på det. Viktor Orbán förklarade att Ungern kommer att ta kampen mot Bryssel, som vill tvinga alla medlemsländer att ersätta sina befolkningar med invandrare istället för att föda fler barn.

Muslimsk terrorattack i Norge – fem döda och två skadade

Muslimsk terrorattack i Norge – fem döda och två skadade

🟠 UTRIKES En muslimsk konvertit, Espen Andersen Bråthen, 37, står nu misstänkt för att ha dödat fem personer och skadat ytterligare två med en pilbåge som vapen i norska Kongsberg under gårdagen. Nu höjs frågor om den norska polisens agerande under händelsen, den viktigaste av dem alla: Kunde Espen, som konfronterades av polisen innan morden begicks, ha stoppats?

Rekordkall och snörik vinter på norra halvklotet är att vänta

Rekordkall och snörik vinter på norra halvklotet är att vänta

🟠 Kallaste vinterhalvåret på Antarktis någonsin. Meteorologer varnar för en extremt kall och snörik vinter. Den globala medeltemperaturen har sjunkit de senaste fem åren och trenden för nederbörd i form av snö är stigande. Energikrisen som drabbat Europa och stora delar av världen hårt riskerar att allvarligt förvärras om det nu dessutom blir en ovanligt kall vinter.

Éric Zemmour utmanar i franska presidentvalet

Éric Zemmour utmanar i franska presidentvalet

🟠 UTRIKES Frankrikes president Emmanuel Macron har i stort ignorerade honom. Högerpartiledaren Marine Le Pen är nervös. Vem exakt är den märklige ”icke-kandidaten” Éric Zemmour, som stiger i de franska opinionsmätningarna och hotar de etablerade kandidaterna?

Nyhetsdygnet

Runmästarens hemliga regler och dolda budskap

🟠 Runböcker finns det många av, men i Runkalendern tar Magnus Stenlund ett nytt grepp om det fornnordiska alfabetet. Han driver tesen att en runmästare redan på bronsåldern var i kontakt med Medelhavscivilisationerna, kanske de Joniska öarna, och med stor noggrannhet och enligt förutbestämda regler skapade dessa runor. De är långt mer än skrivtecken, utan berättar också mycket om de gudar och andra väsen som de symboliserar, ordnade i en vacker symmetri som på ett schackbräde.

Personlig analys av ett Sverige i kris

🟠 Professor Karl-Olov Arnstberg har utkommit med boken Godhetstyranniet, där han på ett nyktert och pedagogiskt sätt analyserar de dogmer som styr dagens samhälle, och hur ”de goda” rättfärdigar sig själva och det skräckvälde de påtvingar sin omgivning. Underrubriken lyder ”Om makt och vanmakt i Sveriges offentlighet”.

Jihadistarmén landstiger i Göteborg

🟠 Recension av böckerna Perfekt storm och Landet som ingen ägde av Arne Weinz Många uppskattar romaner med textlig lättillgänglighet inklusive eventuellt förekommande undertoner, psykologiska dimensioner och mångfacetterade orsakssamband. Alla författare har inte förmågan att skriva med dessa kvaliteter men det har Arne Weinz. När jag började läsa Perfekt storm visste jag inte särskilt mycket om författaren men blev glatt överraskad och imponerad.

”Spermageddon”: Kommer västvärldens människor att kunna fortplanta sig år 2050? – Hormonstörande ämnen pekas ut som ansvariga för drastisk nedgång i spermie- och äggkvalitet

🟠 För några år sedan kom en chockerande rapport om att spermiekvaliteten hos västerländska män sjunkit med nästan 60 procent mellan 1973 och 2011. Även testosteronnivåerna har visat sig vara minskande. Nu har forskaren bakom studien, doktor Shanna Swan, gett ut en bok om orsakerna, och pekar ut de hormonstörande ämnen som finns i allas vår vardag. Medan den uppmärksammats av internationella medier är det helt tyst om den i Sverige.

Mysteriet i Mörtnäs

🟠 Fredagen den fjärde mars 1932 hittades Adolf Fritiof Zetterberg och hans maka, Hilma Ulrika Zetterberg, samt fruns syster, Anna Kristina Hedström, ihjälslagna i Mörtnäsvillan i Värmdö kommun. Det råder än idag oklarheter om vad motivet till Mörtnäsmorden kan ha varit, olika uppgifter motsäger varandra och när utredningen återupptogs 1951 ändrades dessutom redogörelser påtagligt. Detta olösta trippelmord är därför ett av det mest gåtfulla i svensk kriminalhistoria.

Reuterholms fall

🟠 Hösten 1794 hade den Armfeltska affären avslutats och domarna fallit. Dock kom Gustaf Adolf Reuterholm att bli denna affärs stora förlorare och hans sista tid vid makten var följaktligen inte lätt. Bakom kulisserna bidade dessutom Gustaf IV Adolf sin tid.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2021 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.