Debattör Dr Thomas Jackson

Debatt: Husbyupploppen är ren ondska

Att som mainstream-media och mainstream-politiker påstå att upploppen i Husby, Jakobsberg, Tensta och många andra platser i Sverige, med den omfattande förstörelselusta och det hatiska uppträdande som uppvisats, beror på socioekonomiska faktorer är att bygga på ett förlegat kulturmarxistiskt paradigm. Det hävdar psykiatern Thomas Jackson i en exklusiv artikel för Nya Tider.

Den svenska politiskt korrekta elitens nuvarande sociala förståelseparadigm bygger på Frankfurtskolans sammanblandning av freudiansk psykoanalys och politisk marxism, vilka bägge saknar vetenskaplig grund. Det är ett paradigm som svenskt etablissemang odlar, men som sett i internationellt perspektiv är allt mer isolerat. Freudianismen har sedan länge spelat ut sin roll som förståelsemodell för den mänskliga själen, den anses till och med ha förhindrat utvecklingen av psykologin som vetenskap ett femtiotal år. Likaså med marxismen, som i dag betraktas som den mest grymma, misslyckade och hänsynslösa av alla politiska teorier.

Kravallerna den senaste veckan har skakat om det svenska tyckar-etablissemanget. Denna PK-elit behärskar de största mediekanalerna och nyhetsredaktionerna och lever i tät symbios med officiellt kulturliv och de stora företagskoncernerna. Jag tar mig friheten att i denna artikel kalla dem för trotskister efter kommunisten Leo Trotskij som eftersträvade världsherravälde för sin variant av marxistisk ideologi. På samma sätt som den svenska PK-eliten, härmed döpta till trotskister, på ett förvånansvärt omnipotent sätt menar att mångkultur skall bli världens allenarådande ideologi. Mångkulturen har stora likheter med kommunismen; till exempel kräver den ideologisk underkastelse, upplösning av nationerna och en arbetarklass som anförs av en styrande elit. Mångkulturens ideologer har plockat upp en människosyn som bygger på märkliga spekulationer om det mänskliga psyket. Första gången spekulationerna formulerades var i den så kallade Frankfurtskolan, grundad år 1930 i Tyskland. Denna ”skola” upplöstes år 1933, men kom tillbaka efter andra världskriget och lade grunden för den så kallade nya vänstern, som var en viktig ideologisk kraft bakom 1968 års studentrevolter i västvärlden.

Frankfurtskolans människosyn var materialistisk och såg människan som ett högstående djur. Alltså en människosyn långt bort från den katolska och protestantiska kristendomen som betonade människans ansvar. Ansvar för sitt eget liv, för andras liv och för skapelsen i stort. Frankfurtskolans människosyn bröt tydligt kontinuiteten med den nordeuropeiska urgermanska och kristna tvåtusenåriga synen på sanning, individens ansvar och ett liv efter döden, i Valhall eller Himlen. Frankfurtskolan förnekar ett liv efter döden.

Ansvarsfriskrivning för individen
Ett av de grundläggande postulaten inom Frankfurtskolan är att se den mänskliga individen till 100 procent som ett resultat av omgivningens påverkan på individen. Människan ses som materia utan någon gudomlig relation. Moralen blir relativistisk. Eftersom det inte finns någon gud och alla människor föds materialistiskt lika (kropparna ser likadana ut) ser man det som självklart att den mänskliga hjärnan programmeras utifrån moderns omhändertagande och de materiella sociala omständigheter som omger det uppväxande barnet och blivande vuxna människan. Denna syn på människan och hennes beteende har anammats av den sekulariserade svenska PK-eliten.

husb

Det är därför integrationsminister Erik Ullenhag, statsminister Fredrik Reinfeldt, ja det svenska etablissemanget i stort, till och med kristdemokraterna, ser upploppen som en produkt – inte av individens egoism, självhävdelse och allmänna ondska – utan av sociala och ekonomiska faktorer. Den stenkastande och eldpåsättande individens förödande handlingar bär alltså inte individen något ansvar för. Det ses som samhällets fel om individen gör något fel. Detta, inte bara ovetenskapliga utan till och med anarkistiska, paradigm bygger alltså svensk socialpolitik på. Synsättet ses som en truism, något självklart, som svenska politiker oreflekterat accepterar. Man kan kalla det en form av hjärntvätt, en ”mind-mapping” som okritiskt har anammats och tillämpats från revolutionsåret 1968 fram till aktuell tid.

Vad säger akademisk och vetenskaplig psykologi om människan?

Finns det då något alternativ till Frankfurtskolans ovetenskapliga hypoteser? Ja, förvånansvärt nog fullständigt kryllar det av psykologiska och medicinska indicier och fakta som påvisar hur fel trotskisterna i Sverige har när det gäller den psykologiska förståelsen av människan.

1. Vad anser WHO?
Låt mig börja med en mycket grundläggande sak, nämligen WHO:s klassifikationssystem för sjukdomar som kallas för ICD-10. Denna klassifikation har Förenta nationerna anvisat att alla läkare inklusive psykiatriker skall ha som diagnostiskt rättesnöre. Och vänligen notera att Socialstyrelsen har beslutat att ICD-10 skall gälla i Sverige. Låt oss reflektera över följande ord i de inledande anvisningarna: ”Sociala avvikelser eller konflikter i sig, utan personlig störning, skall icke anses som psykisk sjukdom enligt ICD-10”.

ICD-10 säger, menar jag, tydligt att det asociala beteendet vissa invånare i Husby uppvisar icke är en psykisk störning orsakad av samhälleliga påfrestningar. Vad kan det då vara? Jo, det är bara att läsa texten, det är ”antisocialt beteende eller en konflikt” som utspelar sig i Husby. Någon läsare kanske blir besviken på att jag inte tydligare betonar att de konfliktskapande invånarna i Husby har hela ansvaret. Jag kan då bara beklaga läsarens bristande entusiasm och poängtera att jag faktiskt anser att formuleringen i ICD-10 i sig är tillräckligt för att skjuta det rådande kulturmarxistiska paradigmet i sank. Vi har gott på fötterna när vi hävdar att bråkstakarna i Husby inte är sjuka och därför kan ställas till ansvar för sin del i den uppkomna konflikten.

Men detta nonchalerar trotskisterna i media, de bygger sin makt på sin tradition sedan 1968 att förneka att individen har ansvar för sina handlingar – det är alltid samhällets eller sociala omständigheter som orsakar att en människa gör något fel. Därför pratar vi om kriminalvård och inte om straff. Individen skall vårdas, därför att svenska trotskister ser den kriminelle som psykiskt sjuk. Just Sverige har drivit denna linje in absurdum, sannolikt längst i världen. Undertecknad har bott i sex olika länder och det normala är faktiskt att man ger individen ett ansvar för kriminella handlingar. Framför allt i USA och Kina betonas ”Correctional Institutions and Prisons”, alltså översatt ”Uppfostringsanstalter och fängelsestraff”. Men svenska trotskister seglar obekymrat vidare högt upp i det blå, lyckligt ovetande om hur annorlunda Sverige ter sig i internationellt perspektiv. Jämför till exempel hur Storbritanniens premiärminister David Cameron reagerade på upploppen i London år 2010 med hur vår statsminister Fredrik Reinfeldt reagerar på upploppen i Husby. Cameron betonade stenhårt att dessa huliganer är kriminella och varenda en ska straffas. Reinfeldt säger med sin milda stämma att ”det är oacceptabelt”, men lite tycks hända.

2. Vad anser vetenskapen?
Om vi ser på vad den medicinska biologiska och djuppsykologiska vetenskapen säger om den mänskliga naturen, så kan vi konstatera att djuppsykologerna ser det som en självklarhet att människan föds med åtminstone två sidor av sin karaktär. Den ena är en egoistisk, mer eller mindre aggressiv och självhävdande sida som individen behöver för att överleva i en krävande värld. Den andra sidan är den sociala sidan som gör att vi kan fungera i grupp och i samhället. Den aggressiva, egoistiska sidan existerar inte för kulturmarxisterna och trotskisterna. Den anses som icke-existerande hos såväl svenska kriminella som stenkastande husbyungdomar.

Till det djuppsykologiska konstaterandet skall läggas det faktum att medicinskt-anatomiskt sett så är det område i hjärnan, som kallas amygdala och där den mänskliga aggressiviteten är lokaliserad, lika stor och ser ungefär likadan ut hos människan som hos en tiger eller liknande rovdjur. Att detta område finns bryr inte sig dock den trotskistiska PK-eliten inte om. Då faller ju den människosyn som de bygger det svenska samhället på. Om vi dessutom lägger till den evolutionistiska aspekten på den mänskliga konstitutionen, till exempel att vi har rovdjurständer för att kunna äta kött, och bredare kindtänder för att kunna äta växtlighet, så förstår vi att människan varit en aggressiv jägare och dräpare under 99,9 procent av den tid hon existerat som självständig art. Människan är alltså historiskt en dokumenterat skicklig mördare. Vi förstår då också att människan inte föds med enbart ”goda” eller ”sociala” egenskaper. Kanske är det mördarinstinkterna som ungdomarna i Husby visar upp. Jag menar att så är uppenbart fallet. Människan föds, vill jag hävda, med en fruktansvärd aggressivitet och självhävdelse. Och det är tack vare en avancerad och finstämd civilisationsprocess som människan kunnat bygga samhällen som lyft sig över djungelnivån. För Europa har denna civilisationsprocess bestått av en katolsk och protestantisk kristen tro. Och som konservativ kristen vill jag hävda att det är därför det europeiska samhällsbygget har varit så framgångsrikt, så att människor från andra kulturer önskar flytta hit. PK-eliten, trotskister och kulturmarxister, vill förstöra detta kristna civilisationsbygge. Deras egen otämjda, okristna och ociviliserade makthunger förblindar dem.

Sammanfattningsvis menar jag att man kan på goda rationella och vetenskapliga grunder fråga sig hur något så pass vansinnigt som Frankfurtskolan och kulturmarxism kunnat få någon som helst betydelse i det svenska samhällsbygget. Sannolikt beror detta på att det är en liten minoritet av kulturmarxister, och icke deras politiska antagonister som konservativa och nationalister, som äger uppskattningsvis 80 procent av alla mediebolag och bokförlag i Sverige. De har därför kunnat lägga agendan för samhällsdebatten. Att det är dags att ändra på det borde var och en förstå.

Att tolka det som sker i Husby med kulturmarxistiska förståelsemodeller, istället för med högkvalitativ medicinsk och djuppsykologisk kunskap, torde vara som att köra runt i Nord-Norge med en karta över Sahara. Ändå är det just det som sker i Sverige. Det är mycket mycket illavarslande.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Européerna vill ha fred

Européerna vill ha fred

🟠 UTRIKES Även om det skulle vara på bekostnad av Ukraina föredrar 35 procent av européerna fred med Ryssland och endast 22 procent stöder en fortsättning av kriget fram till ett ryskt nederlag. Utöver det ökar klyftorna i EU och hotar enigheten.

Läs även:

Rasismen blir allt mer öppen

Rasismen blir allt mer öppen

🟠 Det blir allt vanligare att rasismen tillåts eller till och med uppmuntras. Och utvecklingen går fort. Har man ”fel” hudfärg, så saknar man tydligen rättigheter. Man kan bli sparkad bara för att lämna plats åt en person med ”rätt” hudfärg. Att diskriminera vita är numera inte bara accepterat, utan till och med påbjudet.

En dekadensteori – därför tillåts Sverige förfalla

En dekadensteori – därför tillåts Sverige förfalla

🟠 Sveriges styrande politiker ser sig som upplysta visionärer, redo att ta språnget in i den nationslösa framtiden. Att kulturkrockar snarare tilltar med den ökande mångkulturen skyler de över med att prata om utmaningar istället för att erkänna att det finns riktiga problem. Det skriver veckans debattör, docent Jan Tullberg, som pekar på att fakta har fått stå tillbaka för godhetssignalering och meningslösa mantran som ”allas lika värde”.

Fria val, ett fritt rättsväsende och en fri press

Fria val, ett fritt rättsväsende och en fri press

🟠 Vad är det första som dyker upp i ditt huvud när du hör om ett land där journalister förföljs och misshandlas, där oppositionella inte får samlas och protestera och där regimkritisk media ska förbjudas genom lagstiftning? Stämmer det in med något du kanske hört om Ryssland, eller Eritrea, eller rent av Nordkorea? Nej, det här handlar faktiskt om ett land i norra Europa, om Sverige.

Nazismen kommer från Amerika

Nazismen kommer från Amerika

🟠 KRÖNIKA Bundesamt für Verfassungsschutz, den politiska myndighet som skyddar demokratin i Tyskland rapporterar ständigt om nya våldsgrupper med högerideologier eller amerikansk nazism. Det är den amerikanska belägringsideologin, siege culture, som inspirerar radikala grupper till attentatsplaner mot politiker eller misshagliga statstjänstemän. Även vänsterextremism och islamism ökar.

Nyhetsdygnet

Bilden av det överhängande ”klimathotet” skärskådas

🟠 BOKRECENSION I boken Borde man oroa sig för klimathotet? konfronterar filosofiläraren Staffan Mörner de påståenden om ett förestående ”klimathot” som konstant förmedlas som absoluta sanningar. Mörner har varit engagerad i miljöfrågor under större delen av sitt liv och skriver sedan flera år om just klimatfrågan i olika nätpublikationer. Bokens utgångspunkt är ett ifrågasättande av det dominerande narrativet, vilket gör att läsaren får en gedigen grundkurs i klimatfrågans olika delar, skriver recensenten Tobias Svensson.

Siknäsfortet – den viktigaste befästningen i Kalixlinjen

🟠 ”Man byggde skyddsrum i alla storlekar, från tremansskyddrum till 48-mans, och de var utspridda hela vägen mellan Torne och Kalix älvdalar. Totalt vid hela Kalixlinjen fanns plats för cirka 18 000 man i skyddsrum mot grov artillerield. Man talade om ett ’fördröjningssystem’, det vill säga vi kommer inte kunna stoppa en rysk invasion, men vi kan fördröja framdragandet” – Sten Ekman, författare.

Van Morrison – What’s it gonna take?

🟠 Förra årets hjärnskakningspanik bland musikkritiker handlade om att en av deras gunstlingar, den ofta geniförklarade Van Morrison, levererat ”felaktiga” svar på frågor som etablissemanget redan avgjort åt oss. På skivan sjöng han om att Covid-19 var en bluff och att media ägs av några som inte vill oss väl. Nu har Van Morrison återkommit med ännu en låtsamling och han backar inte en millimeter.

Hylte: från bruksort till mångkultur

🟠 REPORTAGE Nya Tider har under en tid fått rapporter om att kommunen Hylte i Hallands län alltmer domineras av islamister och ökande otrygghet. Eftersom centralorten Hyltebruk är en liten bruksort på landet blev vi överraskade, så vi åkte dit och fann ett samhälle där mycket hade fått en muslimsk prägel, men där en tystnadskultur gjorde det svårt att hitta någon som ville uttala sig.

Containerbrist förvärrar begynnande matkris – Nya Tider i Wuhan: Inga spår av viruskatastrof

🟠 Covid-restriktioner förvandlar hamnar till flaskhalsar. Överfulla hamnar och försenade varutransporter ger förstörd mat. Kina har ett stort handelsöverskott då deras industriproduktion går för fullt medan stora delar av väst går på halvfart på grund av snart årslånga nedstängningar. Nya Tider besökte Wuhan och kunde förvånat konstatera att livet där är normalt medan omvärlden fortfarande efter ett år lever med varierande grad av nedstängningar.

Mord i Östervåla

🟠 HISTORIA Den 19 februari 1896 hittades postmästaren och klockaren Johan Åkerlund svårt skadad i huvudet på postkontoret i Östervåla. Han avled några timmar senare. Undersökningen tydde på att han blivit huggen med en yxa. Brottet bedömdes vara ett rånmord trots att mördaren inte rört värdepapperna som legat framme, fullt synliga. Detta är första delen om Östervålamordet som är både ett olöst brott och en komplex gåta.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos Spelpressen
Allt du behöver veta om casino utan spelpaus
Svenskaonlinecasinon – Din jämförelsesida för svenska casino online
Jämför casino utan svensk licens hos Nya-Casinon.online
Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Läs allt om Jalla Casino bonus här – vi har all info om sidan och guidar dig igenom alla steg så du kan motta din bonus.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.nu

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.