bockstensmannens pålspetsade kvarlevor fascinerar besökare i alla åldrar och är en av museets mest populära attraktioner.

Påstådd kärnkraftssatsning i Estland och Polen är ”fake news”

Då och då poppar det upp i media att Polen definitivt valt att gå in i ett kärnkraftsprogram och inte agerar för utbyggnad av vindkraft eller andra förnybara energikällor. Det hävdas till och med att landet skulle vara så idealistiskt att de frivilligt skulle lägga ner sin kolkraft, så nu även Estland enligt ett osakligt inslag i SVT Rapport. Verkligheten är dock att Polen kommer att försörjas med en ny gasledning från Danmark och att vindkraft byggs ut för fullt i Östersjön. Sannolikt kommer också Polen vara det land där biogasproduktionen inom lantbruket snabbast växer fram.

Sveriges Televisions avslöjande om att Vattenfall kommer att bygga små kärnkraftverk i Estland förefaller vara ”fake news”, liksom att Polen skulle inleda ett kärnkraftsprogram och att Sverige därmed skulle få tillgång till ”billig, ren el”. Både systemmedia och alternativmedia låter sig utnyttjas av ett särintresse med bindning till klimathetsen. Klimatet skall räddas med fossilfri atomkraft säger USA-kapitalet och svenska media överdriver gärna varje sådan nyhet utan att granska sakerna närmare.

Beträffande Estlandsnyheten så kommer alls inte Vattenfall att bygga något, de ingår däremot partnerskap med Fermi Energia med enda syfte att utbyta ”värdefulla kunskaper inom ett område där vi nu bygger kompetens”. Sveriges Television och journalisten Peter Rawet har vinklat detta till att Vattenfall faktiskt kommer att bygga kärnkraft i Estland. Den moderate riksdagsledamoten Lars Hjälmered gick också på det, han kollade inte heller upp vad Vattenfall egentligen skulle företa sig. ”SVT:s nyheter skall stå för saklighet och opartiskhet”, men den här gången var de så slarviga att även Vattenfalls representant namngavs som Lars Hjälmered.

Vid ett eventuellt framtida kärnkraftsbygge (om minst tio år) blir det den estniska staten som bekostar kärnkraftsprojektet. Varken SIDA eller Vattenfall ger bidrag till kärnkraftsprojektet och inte heller EU. Risken är helt Estlands och man kommer vid ett en eventuellt fortskridande att behöva köpa kärntekniken från någon av de stora multinationella kärnkraftskoncernerna utanför EU. Vi kan nämna Rosatom, General Electric-Hitachi, Tractebel eller någon kinesisk konkurrent. I valet mellan dessa kan Vattenfalls kompetens vara behjälplig.

Vattenfall skall dock enligt det nu tecknade avtalet (endast en avsiktsförklaring) vara behjälpliga i att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade small modular reaktors i Estland och uppdragsgivaren är privata Fermi Energia i Estland. Detta framgår av de pressutskick som finns – ändå fick TV-inslaget det till att Vattenfall skall bygga kärnkraftverk.

Redan sedan tidigare har Fermia inlett olika studier i samarbete med Vattenfall, Fortum och Tractebel – nyheten var minst sex månader gammal innan den återanvändes. Det enda nya var underskriften av avsiktsförklaringen som alltså vinklades som ett beslut om att bygga en form av kärnkraftverk som ännu inte finns. Enligt de inblandade skall de undersöka om sådana går att föra från teoretiska idéer till förverkligande. Emellertid utlovar svenskar och brasilianare att 26 månader är allt som behövs för att uppnå drömmen om ett mini-kärnkraftverk i Estland och en konferens i Tallinn i februari skall övertyga tvivlare.

Verkliga investeringar 2021 – i vindkraft och gas

För att klara sin egen energiförsörjning är det dock inte framtida kärnkraft som de Baltiska länderna och Polen har tagit sikte på. I verkligheten sker det 2021 en gigantisk utbyggnad av vindkraft (källa WindEnergy Hamburg den 1-4 december 2020) och en konkurrerande gasledning till Nord Stream 2 har i höst påbörjats från Danmark till Polen, Baltic Pipe Projekt.

Bild: Baltic Pipe

 

Även stora investeringar i biogasteknik kommer att ha jordbrukslandet Polen som första expansionsland. Eftersom naturgas (fossilgas) är den billigaste elproduktionsformen efter off-shorebaserad vindkraftsproduktion så är det ett högprioriterat projekt. Sannolikt kommer redan om några år en starkt konkurrensutsatt energimarknad öppnas för alla Centraleuropeiska länder utan egen kust eller gasfält.

Beträffande Estlands utredning av ”mini-kärnkraftverk”, där alltså Vattenfall endast är en av flera konsulterade parter, så kommer de avgörande besluten knappast i närtid. Först efter att man gjort undersökningen blir det en sak för Estlands folkvalda att besluta i frågan. Man har då även möjligheten att istället göra som Västeuropa och befrämja förnybar energi. Till exempel har Siemens Energy redan i Hamburg utvecklat storskalig lagring av vindenergins överskott och från Sverige skulle man också kunna kopiera den svenska skogsindustrins utbyggnad av egen elproduktion. Tilläggas kan att det i Estland finns två vindkraftsproducenter, där den ena förmodas kunna konkurrera med de tyska och danska.

Det är inte säkert att estniska folkvalda skulle välja att gynna Rosatom, General Electric, Tractebel-Engie eller någon kinesisk atomkraftskoncern på bekostnad av estniska eller andra inomgemenskapliga (i EU) vindkraftsleverantörer. SVT ställde i vanlig ordning heller inga frågor om det verkligen är ekonomiskt genomförbart för Estland eller hur miljöproblem skall hanteras. Flera andra medier satte rubriker av slaget Vattenfall bygger småskaliga reaktorer i Estland, något som med en minuts läsning av pressmeddelandet lätt kunde avslöjas som just ”fake news”.

Kärnkraft alltid en förlustaffär

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) har granskat alla 651 atomkraftsreaktorer som byggts i världen sedan 1951 till 2019 och inte en enda av dem har gått med vinst. DWI pekar på att i snitt har förlusterna legat i spannet två till nio miljarder euro per anläggning. I den strikt marknadsekonomiska granskningen som DIW presenterade i juli 2019 ingår dock inte något av kostnaderna för hantering och lagring av atomsopor och det är gigantiska summor som tillkommer. DWI sammanfattade studiens rent ekonomiska aspekter:

”Facit: I genomsnitt har varje atomreaktor som byggts idag ett negativt nettonuvärde och genererar alltså en förlust på 4,8 miljarder euro. Under inga realistiska omständigheter kan en kärnreaktor uppvisa ett positivt nettonuvärde, i bästa fall uppstår en förlust på 1,5 miljarder euro.”

DIW:s studie var den slutgiltiga bekräftelsen av vad tyskt näringsliv och politiker långt tillbaka konstaterade.

Bild: DIW

 

Estlands ambition är alltså endast att undersöka förutsättningarna för ett skattefinansierat och sannolikt förlustbringande mindre kärnkraftsprojekt, men utan möjlighet till EU-bidrag. Genom att ge sken av att man till varje pris tänker reducera sina koldioxidutsläpp från skifferoljeanvändning ger det god klimat-PR i internationella kretsar. Men en annan aspekt som SVT glömde att undersöka är möjligheten att Estland, på samma sluga vis som Polen, försöker ta upp kärnkraftsmöjligheten för att på sikt påverka Tyskland och EU att betala mer i bidrag till investeringar på energiområdet om dessa inte vill se kärnkraft på sin bakgård.

De baltiska länderna och Polen har vant sig vid att EU-finansierar i intervallen 50 – 100 procent (jämför EU-finansieringen av Rail Baltica, vägar, hamnar eller militära anläggningar). Få ställer frågan varför länder med Europas högsta värdeökning på börserna inte själva kan börja finansiera sina förehavanden med ökade skatteintäkter, därför fortsätter man med strategin att EU, USA Tyskland och NATO skall betala för all kostsam infrastruktur. Allt detta finns det anledning att återkomma till.

Vattenfall talar med kluven tunga i media

Det är alltså ”fake news” från Sveriges Television att Vattenfall kommer att bygga kärnkraftverk i Estland. Pressmeddelandet från Vattenfall är tydligt, men Vattenfalls företrädare brukar emellertid tala med kluven tunga när media håller fram mikrofonen. Vattenfall har länge tillåtit de lokalanställda på Ringhals att opponera sig mot företagets marknadsbaserade beslut att lägga ner anläggningen och söka politikerstöd mot företagsledningens beslut.

Men i alla andra sammanhang är Vattenfall, i likhet med de stora europeiska energikoncernerna, tydliga med att nyinvesteringar och ägandet av den olönsamma kärnkraften måste vara en sak för politiska vägval, inte marknadsekonomiska. (Källa: WindEnergy Hamburg september 2018.) När det inte går att dölja subventioner längre måste istället långtgående statliga garantier för elpriser långtidsavtalas, som David Camerons regering garanterade för nybyggda atomkraftverk i Storbritannien, där trefaldigt elpris utlovades mot marknadspriserna. I Tyskland är uppfattningen mycket tydlig att kärnkraftsprojekt i nutid är något som socialistiska länder eller länder med kvarvarande socialistisk karaktär ägnar sig åt. Under det följande året stänger Tyskland de sista atomkraftverken, Italien har redan tidigare slutfört det medan Danmark och Österrike aldrig haft det problemet. Myten om den billiga och rena kärnkraften existerar inte utanför Sveriges gränser.

Helt andra motiv än energi- och klimatpolitiska?

Efter framgångarna i EU, där Polen slipper stänga kolkraften före 2048 (jämför Tysklands avslut 2032,) vet man att EU fortfarande är redo till olika eftergifter och utbetalningar. Den tysklandsfientliga regeringen som leds av partiet Lag och Rättvisa har som huvudsaklig överlevnadstaktik att generellt hetsa mot Tyskland och Ryssland med nya krav på ersättningar för andra världskriget och att agera ombud åt USA i allt från att stoppa Nord Stream 2 till att kontrollera Ukrainas politiska utveckling, allmänt kritisera ryska förehavanden och gemensamt upprusta kring dess gränser. Att det är USA istället för EU som säger sig vilja bekosta ett polskt atomkraftsprogram är därför inte så märkligt. Den nygamla orsaken till den polska regeringens utspel om ett kärnkraftsprogram har dessutom samband med att försöka pressa Tyskland på mer resurser. Redan tidigare har en plats för ett polskt kärnkraftsäventyr nära Frankfurt an der Oder pekats ut och med mindre än 10 mil till Berlin måste politikerna i Förbundsdagen öppna plånboken om de vill slippa kärnkraftshotet från Polen. Den här gången har USA lovat den polska demokraturen sitt bistånd till kärnkraftsprojektet, som tack för att de lojalt satt käppar i hjulen för ryska intressen som Nord Stream 2. Dock har polska folket redan förut lyckats stoppa kärnkraftverk, ruiner av nedlagda projekt finns att beskåda nära Östersjöns kuster.

I DIW:s studie från 2019 bringade redaktören för studien Christian von Hirschhausen (Professor vid Technische Universität Berlin) klarhet:

”Att atomenergi aldrig varit konkurrenskraftig bör inte förvåna oss, eftersom strömförsörjningen alltid varit en biprodukt. De militära och geostrategiska intressena stod alltid i främsta rummet och dessa energikällor var massivt subventionerade. Nu står det också fast att investeringar i kärnenergi inte kommer att löna sig i framtiden heller – varken i nybyggda atomreaktorer eller genom förlängning av de beståendes livslängd. Om man därtill betänker att atomenergi absolut inte är säkert, faller sagan om det klimatvänliga alternativet till fossila energibärare fullständigt samman.” Den erkända energiexperten och medförfattaren i DIW:s studie, Claudia Kemfert, säger att: ”Idén att bekämpa klimatförändringarna med atomkraft är inte ny, men vi visar hur falsk och vilseledande den är.”

Att den estniska regeringen bildar en nationell arbetsgrupp av utländska experter för att analysera lämpligheten i att införa kärnenergi, betyder inte alls att man verkligen kommer att bygga det, men kan det vara så att massmedia vill förleda den svenska opinionen med ”fake news”, eller som moderaten Mikael Odenberg säger om kärnkraftspropagerande energipolitiska utspel från moderater, billig populism?

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Studier av asteroid bekräftar – värd ofantliga 88 triljoner kronor

Studier av asteroid bekräftar – värd ofantliga 88 triljoner kronor

🟠 VETENSKAP Asteroiden 16 Psyche har enligt nya studier och värmemätningar konstaterats innehålla ofattbara mängder dyrbara metaller vars samlade värde vida överstiger jordens samlade BNP. Bara asteroidens järninnehåll skulle med dagens värde motsvara 88 triljoner kronor, en summa som skrivs med 18 nollor. NASA planerar att skicka sonder för att studera asteroiden år 2026 och upptäckten öppnar upp för framtida gruvdrift av asteroider för att täcka jordens samtliga mineralbehov – för all överskådlig framtid.

Ej redaktionellt material

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Tänk på att du är juridiskt
ansvarig för dina kommentarer

Läs även:

Europa i dag – Frankrike, Polen och Österrike i fokus

Europa i dag – Frankrike, Polen och Österrike i fokus

🟠 KRÖNIKA Europeiska kommissionens gigantiska byggnad i Bryssel frontar med en lika gigantisk bild föreställande en ung kvinna på språng. Texten lyder Next generation EU. Det är den nya, plausibelt nog gröna generationen som ska ta över. Politiska debatter och demonstrationer avlöser varandra och ministerrockader äger förvånansvärt rum samtidigt.

Är Covid en rökridå och lydnadsträning inför kommande #ClimateLockdown?

Är Covid en rökridå och lydnadsträning inför kommande #ClimateLockdown?

🟠 UTRIKESREDAKTÖREN HAR ORDET Försörjningskedjan har redan i praktiken kollapsat, priset på en mängd varor skjuter i höjden och till och med amerikanska Fed tvingas nu erkänna att inflationen inte är ”temporär” som de sade tidigare i år. Vid sidan av mat är energi den mest förödande att bli en dyr bristvara. Där är vi redan med skenande priser på kol, olja och naturgas. Den sista har gått upp nästan 2 000 procent på ett år. Det leder till stigande bränsle- och elpriser som redan svider i europeiska plånböcker. Men handlar det om en verklig brist eller är den medvetet skapad av globalisterna och deras lydstater för att framtvinga den totala omställning av världen och våra liv som dessa ljusskygga krafter kräver?

Nyhetsdygnet

Runmästarens hemliga regler och dolda budskap

🟠 Runböcker finns det många av, men i Runkalendern tar Magnus Stenlund ett nytt grepp om det fornnordiska alfabetet. Han driver tesen att en runmästare redan på bronsåldern var i kontakt med Medelhavscivilisationerna, kanske de Joniska öarna, och med stor noggrannhet och enligt förutbestämda regler skapade dessa runor. De är långt mer än skrivtecken, utan berättar också mycket om de gudar och andra väsen som de symboliserar, ordnade i en vacker symmetri som på ett schackbräde.

Personlig analys av ett Sverige i kris

🟠 Professor Karl-Olov Arnstberg har utkommit med boken Godhetstyranniet, där han på ett nyktert och pedagogiskt sätt analyserar de dogmer som styr dagens samhälle, och hur ”de goda” rättfärdigar sig själva och det skräckvälde de påtvingar sin omgivning. Underrubriken lyder ”Om makt och vanmakt i Sveriges offentlighet”.

Underhållande om Leninbesatt hotellägare

🟠 Kapitalister som hyllar Lenin? Ja, i Sverige finns en hotellägare som gjort sig känd för att vara ett stort fan av Lenin, som instiftade Leninpriset och som ekonomiskt stöttat Jan Myrdalsällskapet – Lasse Diding. Journalisten Per Nygren har skrivit underhållande om Diding och hittar många bisarra detaljer, men enligt Nya Tiders recensent missar Nygren, trots ett gediget grävande arbete, viktiga frågor som hade gjort boken mer relevant för allmänheten.

Jihadistarmén landstiger i Göteborg

🟠 Recension av böckerna Perfekt storm och Landet som ingen ägde av Arne Weinz Många uppskattar romaner med textlig lättillgänglighet inklusive eventuellt förekommande undertoner, psykologiska dimensioner och mångfacetterade orsakssamband. Alla författare har inte förmågan att skriva med dessa kvaliteter men det har Arne Weinz. När jag började läsa Perfekt storm visste jag inte särskilt mycket om författaren men blev glatt överraskad och imponerad.

Studier av asteroid bekräftar – värd ofantliga 88 triljoner kronor

🟠 VETENSKAP Asteroiden 16 Psyche har enligt nya studier och värmemätningar konstaterats innehålla ofattbara mängder dyrbara metaller vars samlade värde vida överstiger jordens samlade BNP. Bara asteroidens järninnehåll skulle med dagens värde motsvara 88 triljoner kronor, en summa som skrivs med 18 nollor. NASA planerar att skicka sonder för att studera asteroiden år 2026 och upptäckten öppnar upp för framtida gruvdrift av asteroider för att täcka jordens samtliga mineralbehov – för all överskådlig framtid.

Vetenskapliga Nobelpris i klimatkampens tecken

🟠 Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann och Giorgio Parisi delar på fysikpriset för sitt arbete med komplexa system – bland annat för att kunna modellera jordens klimat och den globala uppvärmningen. Samtidigt delar David Julius och Ardem Patapoutian medicinpriset för att ha identifierat receptorer som gör det möjligt för kroppens celler att känna temperatur och beröring. Kemipriset går till två forskare som utvecklat tekniker för att påskynda och kontrollera kemiska reaktioner. Benjamin List och David MacMillan delar priset för att ha utvecklat billiga, miljövänliga organiska katalysatorer.

”Spermageddon”: Kommer västvärldens människor att kunna fortplanta sig år 2050? – Hormonstörande ämnen pekas ut som ansvariga för drastisk nedgång i spermie- och äggkvalitet

🟠 För några år sedan kom en chockerande rapport om att spermiekvaliteten hos västerländska män sjunkit med nästan 60 procent mellan 1973 och 2011. Även testosteronnivåerna har visat sig vara minskande. Nu har forskaren bakom studien, doktor Shanna Swan, gett ut en bok om orsakerna, och pekar ut de hormonstörande ämnen som finns i allas vår vardag. Medan den uppmärksammats av internationella medier är det helt tyst om den i Sverige.

Mysteriet i Mörtnäs

🟠 Fredagen den fjärde mars 1932 hittades Adolf Fritiof Zetterberg och hans maka, Hilma Ulrika Zetterberg, samt fruns syster, Anna Kristina Hedström, ihjälslagna i Mörtnäsvillan i Värmdö kommun. Det råder än idag oklarheter om vad motivet till Mörtnäsmorden kan ha varit, olika uppgifter motsäger varandra och när utredningen återupptogs 1951 ändrades dessutom redogörelser påtagligt. Detta olösta trippelmord är därför ett av det mest gåtfulla i svensk kriminalhistoria.

Reuterholms fall

🟠 Hösten 1794 hade den Armfeltska affären avslutats och domarna fallit. Dock kom Gustaf Adolf Reuterholm att bli denna affärs stora förlorare och hans sista tid vid makten var följaktligen inte lätt. Bakom kulisserna bidade dessutom Gustaf IV Adolf sin tid.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2021 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.