Foto: Pixabay/Wolfgang Stemme

Påstådd kärnkraftssatsning i Estland och Polen är ”fake news”

Då och då poppar det upp i media att Polen definitivt valt att gå in i ett kärnkraftsprogram och inte agerar för utbyggnad av vindkraft eller andra förnybara energikällor. Det hävdas till och med att landet skulle vara så idealistiskt att de frivilligt skulle lägga ner sin kolkraft, så nu även Estland enligt ett osakligt inslag i SVT Rapport. Verkligheten är dock att Polen kommer att försörjas med en ny gasledning från Danmark och att vindkraft byggs ut för fullt i Östersjön. Sannolikt kommer också Polen vara det land där biogasproduktionen inom lantbruket snabbast växer fram.

Sveriges Televisions avslöjande om att Vattenfall kommer att bygga små kärnkraftverk i Estland förefaller vara ”fake news”, liksom att Polen skulle inleda ett kärnkraftsprogram och att Sverige därmed skulle få tillgång till ”billig, ren el”. Både systemmedia och alternativmedia låter sig utnyttjas av ett särintresse med bindning till klimathetsen. Klimatet skall räddas med fossilfri atomkraft säger USA-kapitalet och svenska media överdriver gärna varje sådan nyhet utan att granska sakerna närmare.

Beträffande Estlandsnyheten så kommer alls inte Vattenfall att bygga något, de ingår däremot partnerskap med Fermi Energia med enda syfte att utbyta ”värdefulla kunskaper inom ett område där vi nu bygger kompetens”. Sveriges Television och journalisten Peter Rawet har vinklat detta till att Vattenfall faktiskt kommer att bygga kärnkraft i Estland. Den moderate riksdagsledamoten Lars Hjälmered gick också på det, han kollade inte heller upp vad Vattenfall egentligen skulle företa sig. ”SVT:s nyheter skall stå för saklighet och opartiskhet”, men den här gången var de så slarviga att även Vattenfalls representant namngavs som Lars Hjälmered.

Vid ett eventuellt framtida kärnkraftsbygge (om minst tio år) blir det den estniska staten som bekostar kärnkraftsprojektet. Varken SIDA eller Vattenfall ger bidrag till kärnkraftsprojektet och inte heller EU. Risken är helt Estlands och man kommer vid ett en eventuellt fortskridande att behöva köpa kärntekniken från någon av de stora multinationella kärnkraftskoncernerna utanför EU. Vi kan nämna Rosatom, General Electric-Hitachi, Tractebel eller någon kinesisk konkurrent. I valet mellan dessa kan Vattenfalls kompetens vara behjälplig.

Vattenfall skall dock enligt det nu tecknade avtalet (endast en avsiktsförklaring) vara behjälpliga i att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade small modular reaktors i Estland och uppdragsgivaren är privata Fermi Energia i Estland. Detta framgår av de pressutskick som finns – ändå fick TV-inslaget det till att Vattenfall skall bygga kärnkraftverk.

Redan sedan tidigare har Fermia inlett olika studier i samarbete med Vattenfall, Fortum och Tractebel – nyheten var minst sex månader gammal innan den återanvändes. Det enda nya var underskriften av avsiktsförklaringen som alltså vinklades som ett beslut om att bygga en form av kärnkraftverk som ännu inte finns. Enligt de inblandade skall de undersöka om sådana går att föra från teoretiska idéer till förverkligande. Emellertid utlovar svenskar och brasilianare att 26 månader är allt som behövs för att uppnå drömmen om ett mini-kärnkraftverk i Estland och en konferens i Tallinn i februari skall övertyga tvivlare.

Verkliga investeringar 2021 – i vindkraft och gas

För att klara sin egen energiförsörjning är det dock inte framtida kärnkraft som de Baltiska länderna och Polen har tagit sikte på. I verkligheten sker det 2021 en gigantisk utbyggnad av vindkraft (källa WindEnergy Hamburg den 1-4 december 2020) och en konkurrerande gasledning till Nord Stream 2 har i höst påbörjats från Danmark till Polen, Baltic Pipe Projekt.

Bild: Baltic Pipe

 

Även stora investeringar i biogasteknik kommer att ha jordbrukslandet Polen som första expansionsland. Eftersom naturgas (fossilgas) är den billigaste elproduktionsformen efter off-shorebaserad vindkraftsproduktion så är det ett högprioriterat projekt. Sannolikt kommer redan om några år en starkt konkurrensutsatt energimarknad öppnas för alla Centraleuropeiska länder utan egen kust eller gasfält.

Beträffande Estlands utredning av ”mini-kärnkraftverk”, där alltså Vattenfall endast är en av flera konsulterade parter, så kommer de avgörande besluten knappast i närtid. Först efter att man gjort undersökningen blir det en sak för Estlands folkvalda att besluta i frågan. Man har då även möjligheten att istället göra som Västeuropa och befrämja förnybar energi. Till exempel har Siemens Energy redan i Hamburg utvecklat storskalig lagring av vindenergins överskott och från Sverige skulle man också kunna kopiera den svenska skogsindustrins utbyggnad av egen elproduktion. Tilläggas kan att det i Estland finns två vindkraftsproducenter, där den ena förmodas kunna konkurrera med de tyska och danska.

Det är inte säkert att estniska folkvalda skulle välja att gynna Rosatom, General Electric, Tractebel-Engie eller någon kinesisk atomkraftskoncern på bekostnad av estniska eller andra inomgemenskapliga (i EU) vindkraftsleverantörer. SVT ställde i vanlig ordning heller inga frågor om det verkligen är ekonomiskt genomförbart för Estland eller hur miljöproblem skall hanteras. Flera andra medier satte rubriker av slaget Vattenfall bygger småskaliga reaktorer i Estland, något som med en minuts läsning av pressmeddelandet lätt kunde avslöjas som just ”fake news”.

Kärnkraft alltid en förlustaffär

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) har granskat alla 651 atomkraftsreaktorer som byggts i världen sedan 1951 till 2019 och inte en enda av dem har gått med vinst. DWI pekar på att i snitt har förlusterna legat i spannet två till nio miljarder euro per anläggning. I den strikt marknadsekonomiska granskningen som DIW presenterade i juli 2019 ingår dock inte något av kostnaderna för hantering och lagring av atomsopor och det är gigantiska summor som tillkommer. DWI sammanfattade studiens rent ekonomiska aspekter:

”Facit: I genomsnitt har varje atomreaktor som byggts idag ett negativt nettonuvärde och genererar alltså en förlust på 4,8 miljarder euro. Under inga realistiska omständigheter kan en kärnreaktor uppvisa ett positivt nettonuvärde, i bästa fall uppstår en förlust på 1,5 miljarder euro.”

DIW:s studie var den slutgiltiga bekräftelsen av vad tyskt näringsliv och politiker långt tillbaka konstaterade.

Bild: DIW

 

Estlands ambition är alltså endast att undersöka förutsättningarna för ett skattefinansierat och sannolikt förlustbringande mindre kärnkraftsprojekt, men utan möjlighet till EU-bidrag. Genom att ge sken av att man till varje pris tänker reducera sina koldioxidutsläpp från skifferoljeanvändning ger det god klimat-PR i internationella kretsar. Men en annan aspekt som SVT glömde att undersöka är möjligheten att Estland, på samma sluga vis som Polen, försöker ta upp kärnkraftsmöjligheten för att på sikt påverka Tyskland och EU att betala mer i bidrag till investeringar på energiområdet om dessa inte vill se kärnkraft på sin bakgård.

De baltiska länderna och Polen har vant sig vid att EU-finansierar i intervallen 50 – 100 procent (jämför EU-finansieringen av Rail Baltica, vägar, hamnar eller militära anläggningar). Få ställer frågan varför länder med Europas högsta värdeökning på börserna inte själva kan börja finansiera sina förehavanden med ökade skatteintäkter, därför fortsätter man med strategin att EU, USA Tyskland och NATO skall betala för all kostsam infrastruktur. Allt detta finns det anledning att återkomma till.

Vattenfall talar med kluven tunga i media

Det är alltså ”fake news” från Sveriges Television att Vattenfall kommer att bygga kärnkraftverk i Estland. Pressmeddelandet från Vattenfall är tydligt, men Vattenfalls företrädare brukar emellertid tala med kluven tunga när media håller fram mikrofonen. Vattenfall har länge tillåtit de lokalanställda på Ringhals att opponera sig mot företagets marknadsbaserade beslut att lägga ner anläggningen och söka politikerstöd mot företagsledningens beslut.

Men i alla andra sammanhang är Vattenfall, i likhet med de stora europeiska energikoncernerna, tydliga med att nyinvesteringar och ägandet av den olönsamma kärnkraften måste vara en sak för politiska vägval, inte marknadsekonomiska. (Källa: WindEnergy Hamburg september 2018.) När det inte går att dölja subventioner längre måste istället långtgående statliga garantier för elpriser långtidsavtalas, som David Camerons regering garanterade för nybyggda atomkraftverk i Storbritannien, där trefaldigt elpris utlovades mot marknadspriserna. I Tyskland är uppfattningen mycket tydlig att kärnkraftsprojekt i nutid är något som socialistiska länder eller länder med kvarvarande socialistisk karaktär ägnar sig åt. Under det följande året stänger Tyskland de sista atomkraftverken, Italien har redan tidigare slutfört det medan Danmark och Österrike aldrig haft det problemet. Myten om den billiga och rena kärnkraften existerar inte utanför Sveriges gränser.

Helt andra motiv än energi- och klimatpolitiska?

Efter framgångarna i EU, där Polen slipper stänga kolkraften före 2048 (jämför Tysklands avslut 2032,) vet man att EU fortfarande är redo till olika eftergifter och utbetalningar. Den tysklandsfientliga regeringen som leds av partiet Lag och Rättvisa har som huvudsaklig överlevnadstaktik att generellt hetsa mot Tyskland och Ryssland med nya krav på ersättningar för andra världskriget och att agera ombud åt USA i allt från att stoppa Nord Stream 2 till att kontrollera Ukrainas politiska utveckling, allmänt kritisera ryska förehavanden och gemensamt upprusta kring dess gränser. Att det är USA istället för EU som säger sig vilja bekosta ett polskt atomkraftsprogram är därför inte så märkligt. Den nygamla orsaken till den polska regeringens utspel om ett kärnkraftsprogram har dessutom samband med att försöka pressa Tyskland på mer resurser. Redan tidigare har en plats för ett polskt kärnkraftsäventyr nära Frankfurt an der Oder pekats ut och med mindre än 10 mil till Berlin måste politikerna i Förbundsdagen öppna plånboken om de vill slippa kärnkraftshotet från Polen. Den här gången har USA lovat den polska demokraturen sitt bistånd till kärnkraftsprojektet, som tack för att de lojalt satt käppar i hjulen för ryska intressen som Nord Stream 2. Dock har polska folket redan förut lyckats stoppa kärnkraftverk, ruiner av nedlagda projekt finns att beskåda nära Östersjöns kuster.

I DIW:s studie från 2019 bringade redaktören för studien Christian von Hirschhausen (Professor vid Technische Universität Berlin) klarhet:

”Att atomenergi aldrig varit konkurrenskraftig bör inte förvåna oss, eftersom strömförsörjningen alltid varit en biprodukt. De militära och geostrategiska intressena stod alltid i främsta rummet och dessa energikällor var massivt subventionerade. Nu står det också fast att investeringar i kärnenergi inte kommer att löna sig i framtiden heller – varken i nybyggda atomreaktorer eller genom förlängning av de beståendes livslängd. Om man därtill betänker att atomenergi absolut inte är säkert, faller sagan om det klimatvänliga alternativet till fossila energibärare fullständigt samman.” Den erkända energiexperten och medförfattaren i DIW:s studie, Claudia Kemfert, säger att: ”Idén att bekämpa klimatförändringarna med atomkraft är inte ny, men vi visar hur falsk och vilseledande den är.”

Att den estniska regeringen bildar en nationell arbetsgrupp av utländska experter för att analysera lämpligheten i att införa kärnenergi, betyder inte alls att man verkligen kommer att bygga det, men kan det vara så att massmedia vill förleda den svenska opinionen med ”fake news”, eller som moderaten Mikael Odenberg säger om kärnkraftspropagerande energipolitiska utspel från moderater, billig populism?

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.nu) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Världens åttonde underverk, Bärnstensrummet i Sankt Petersburg

Världens åttonde underverk, Bärnstensrummet i Sankt Petersburg

🟠 KULTUR Många härskare har genom historiens gång mottagit mer eller mindre ovanliga och uppseendeväckande gåvor: allt från lejon till statyetter. Peter den store, som var tsar av Ryssland från 1682 till sin död år 1725, fick till och med ett helt rum. Detta rum, som utgjordes av bärnstenssmyckade paneler, var en gåva till den ryske tsaren från kungen av Preussen, Fredrik Wilhelm I. Den här exklusiva gåvan mottogs 1717 och dekorerades senare mycket flitigt.

Ej redaktionellt material

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Tänk på att du är juridiskt
ansvarig för dina kommentarer

Läs även:

Svag motståndskraft gör svenskar extra mottagliga för masspsykoser

Svag motståndskraft gör svenskar extra mottagliga för masspsykoser

🟠 OPINION: Susanne Nyman Furugård Den belgiske psykologiforskaren Mattias Desmet har väckt stor internationell uppmärksamhet för sin analys av coronapandemin som en masspsykos. Sverige, liksom många andra länder, uppfyller sedan länge alla förutsättningar för att en sådan ska kunna uppstå: stor brist på sociala band och mening med livet, samt utbredd ångest och missnöje. Men svenskarna lider även av andra omständigheter som gjort dem extra lättpåverkade, bland annat hundra år av nästan oavbrutet socialistiskt styre och femtio år av tidig institutionalisering och indoktrinering av barn. Det menar veckans debattör Susanne Nyman Furugård.

Kapplöpningen om presidentposten

Kapplöpningen om presidentposten

🟠 KRÖNIKA Det dröjer ytterligare tre månader innan fransmännen och omvärlden får klarhet i vem som ska leda Europarådets nuvarande ordförandeland. Frankrike övertog ordförandeskapet den 1 januari 2022 och kommer att sätta sin prägel på arbetet till den 30 juni 2022. Sedan december 2021 pågår samtidigt mediala och politiska utspel och intriger mellan de tänkta protagonisterna till presidentstolen i Elyséepalatset, som är den franske statschefens officiella residens. Den första valdagen hålls söndagen den 10 april, den andra valomgången söndagen den 24 april.

Ny frihetsmarsch hålls i Malmö – efter succén i Stockholm

Ny frihetsmarsch hålls i Malmö – efter succén i Stockholm

🟠 KRÖNIKA Efter Frihetsrörelsens sensationella manifestation som hölls i lördags med cirka 10 000 deltagare, fortsätter lågan att brinna. Nu planeras fler manifestationer med samma anda och budskap – Nej till vaccinpass. Frihetsrörelsen har vuxit till att bli den största folkrörelsen i Sverige. Nu fortsätter kampen med en ny manifestation i Malmö den 12 februari.

Nyhetsdygnet

Det hettar till i Janouchs roman

🟠 BOKRECENSION Katerina Janouch har skrivit ett flertal romaner och andra böcker. Länge förekom hon i systemmedias sammanhang och blev ett begrepp i allmänna bokhandeln. När hon så började kritisera det rådande samhällsklimatet blev hon utfryst. Men hon gav inte upp utan använde sina talanger till att skildra det Sverige som regimen inte vill kännas vid. Med andra ord, hon blev dissident och samhällskritiker. År 2020 kom del ett i hennes samhällskritiska romanserie, Blodsådd. Nu kommer del två, Ingen kvinnas land. NyT har läst den.

En god introduktion till politisk islam

🟠 BOKRECENSION I dag kan ingen komma undan islam i Sverige. Islams bildförbud kan leda till att en känd svensk konstnär behöver personskydd dygnet runt. Människor kan spränga sig själva i luften på europeisk mark med hänvisning till islam. Islam finns mitt ibland oss; när jag vandrar omkring i Uppsala kan jag få syn på en påtaglig symbol för islam, nämligen den väldiga Uppsalamoskén.

Världens åttonde underverk, Bärnstensrummet i Sankt Petersburg

🟠 KULTUR Många härskare har genom historiens gång mottagit mer eller mindre ovanliga och uppseendeväckande gåvor: allt från lejon till statyetter. Peter den store, som var tsar av Ryssland från 1682 till sin död år 1725, fick till och med ett helt rum. Detta rum, som utgjordes av bärnstenssmyckade paneler, var en gåva till den ryske tsaren från kungen av Preussen, Fredrik Wilhelm I. Den här exklusiva gåvan mottogs 1717 och dekorerades senare mycket flitigt.

Knutgubbarna flockas ännu när julen är slut

🟠 TRADITIONER Den trettonde januari dyker knutgubbarna upp. Det vet ni väl? Traditionen kan ses som en folklig tolkning av högtidlighållandet av helgonet Knut Lagard som mördades på 1100-talet. Men de här lokala figurerna bär knappast några likheter med helgon. Hyss och snasktiggeri är inte direkt himmelska tjänares fokusområden. Knutgubbar däremot fullkomligen frossar i sådant. Och grips inte av någon trendig förkylnings­panik, de nyttjar både masker och sprit.

James Webbteleskopet operationellt trots PK-angrepp

🟠 VETENSKAP OCH TEKNIK NASA bytte inte namn på sitt nya tekniska underverk för 10 miljarder dollar, James Webb Space Telescope, trots upprörda känslor för att det var uppkallat efter den tidigare NASA-administratören James Webb, påstås ha gått med på statlig diskriminering av homosexuella och lesbiska anställda på 1950- och 1960-talet. Observatoriet har nu vecklat ut sina speglar och sin solsköld – efter flera spända dagar är det största och mest sofistikerade rymdteleskopet som någonsin skickats upp nu snart klart för användning.

Hylte: från bruksort till mångkultur

🟠 REPORTAGE Nya Tider har under en tid fått rapporter om att kommunen Hylte i Hallands län alltmer domineras av islamister och ökande otrygghet. Eftersom centralorten Hyltebruk är en liten bruksort på landet blev vi överraskade, så vi åkte dit och fann ett samhälle där mycket hade fått en muslimsk prägel, men där en tystnadskultur gjorde det svårt att hitta någon som ville uttala sig.

Containerbrist förvärrar begynnande matkris – Nya Tider i Wuhan: Inga spår av viruskatastrof

🟠 Covid-restriktioner förvandlar hamnar till flaskhalsar. Överfulla hamnar och försenade varutransporter ger förstörd mat. Kina har ett stort handelsöverskott då deras industriproduktion går för fullt medan stora delar av väst går på halvfart på grund av snart årslånga nedstängningar. Nya Tider besökte Wuhan och kunde förvånat konstatera att livet där är normalt medan omvärlden fortfarande efter ett år lever med varierande grad av nedstängningar.

Kristendomen och vikingakvinnorna

🟠 När kristendomen kom till Sverige var det kvinnorna som var de första att anta den nya tron. Nu ska vi titta på hur kristendomen kom att förändra kvinnornas liv i vårt land och på vilket sätt den nya läran gav tillvaron en ny dimension. Vad var då huvud­skillnaden mellan hedendomen och den kristna tron?

Aroniabär och fläderbär

🟠 Än är det inte för sent att plocka bär. Två riktigt nyttiga bär hittar vi i våra trädgårdar nu. Aroniabär är en uppstickare som visat sig vara ett riktigt superbär. Fläderbär har använts som en gammal och beprövad förkylningskur i århundraden, och har även visat sig vara behjälplig i att förebygga eller lindra influensa.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos Spelpressen
Allt du behöver veta om casino utan spelpaus
Svenskaonlinecasinon – Din jämförelsesida för svenska casino online
Jämför casino utan svensk licens hos Nya-Casinon.online
Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör

123 037 97 35

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Artiklar (RSS)
© 2021 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.