Valobservatörer från OSSE besöker flera länder varje år för att övervaka att valen sker på ett demokratiskt sätt. I Sverige fanns man en rad brister som gjorde att valen inte lever upp till internationell standard. Detta foto är Skopje, Makedonien, 2019. Foto: Maria Kuchma/ OSCE
Valobservatörer från OSSE besöker flera länder varje år för att övervaka att valen sker på ett demokratiskt sätt. I Sverige fanns man en rad brister som gjorde att valen inte lever upp till internationell standard. Detta foto är Skopje, Makedonien, 2019. Foto: Maria Kuchma/ OSCE

Regeringen vägrar genomföra rekommendation från internationella valobservatörer från OSSE

Nu står valsedlarna bakom en skärm, men fortfarande ges partierna inte samma förutsättningar.
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) upptäckte flera allvarliga brister i det svenska valsystemet när de deltog som internationella valobservatörer under 2018. Framför allt var det valsedelssystemet med olika valsedlar för olika partier som fick svidande kritik. I en utvärdering efter valet skrev man: ”Rapporten rekommenderar också införandet av nya regler för att säkerställa att valsedlar görs tillgängliga till samtliga väljare under lika förutsättningar för alla deltagande partier”. Förslaget fick även stöd av Valmyndigheten i Sverige. Trots detta har den svenska regeringen inför årets val vägrat att genomföra de förändringar som OSSE rekommenderar och som skulle göra valet mer demokratiskt.

För första gången någonsin deltog internationella valobservatörer i det svenska valet 2018. De blev oroade av det de fick se – partier konstateras delta på ojämlika villkor eftersom Sverige saknar gemensam valsedel för alla partier, och dessutom har man olika regler som gynnar vissa partier framför andra vid utläggningen av valsedlar. Det ansågs vara ett demokratiskt problem.

Sveriges regering fick backning

OSSE (OSCE på engelska) skrev i sin utvärdering i november 2018 att systemet hotar valhemligheten och att åtgärder behöver vidtas för att alla väljare ska få lika tillgång till valsedlar, oavsett vilket parti man sympatiserar med.

Valet 2018 övervakades av OSSE, som bland annat slog fast att valhemligheten måste skyddas bättre och att alla partier måste ges lika förutsättningar vad gäller distribution av valsedlar. Helst ska det finnas en gemensam valsedel med alla partier, något också Valmyndigheten förordat. Sverige struntar dock i detta och ställer bara ut skärmar för att hindra insyn när väljare ska välja valsedlar. Foto: Nya Tider
Valet 2018 övervakades av OSSE, som bland annat slog fast att valhemligheten måste skyddas bättre och att alla partier måste ges lika förutsättningar vad gäller distribution av valsedlar. Helst ska det finnas en gemensam valsedel med alla partier, något också Valmyndigheten förordat. Sverige struntar dock i detta och ställer bara ut skärmar för att hindra insyn när väljare ska välja valsedlar. Foto: Nya Tider

Sveriges regering uppmanades att vidta åtgärder för att säkerställa att alla partier behandlas lika och att alla väljare fick lika tillgång till valsedlar. Ett enkelt sätt att genomföra detta skulle vara att införa ett system med en enda valsedel där alla partier finns listade, som är gängse i demokratiska länder.

En särskild punkt var att väljare förväntas ta valsedlar från ställen inför allas åsyn.

”Rapporten rekommenderar att valhemligheten förbättras genom att ta i beaktande de problem som finns med hur valsedlar visas i vallokalerna”, skrev OSSE i ett pressmeddelande, och kritiserade sedan att bara vissa partier får sina valsedlar utlagda.

”Rapporten rekommenderar också införandet av nya regler för att säkerställa att valsedlar görs tillgängliga till samtliga väljare under lika förutsättningar för alla deltagande partier”.

Sverige åtlyder – men bara på en punkt

Den första av rekommendationerna har i stort sett uppfyllts från och med 2022 års val genom att valsedelsställen nu, istället för att stå framme offentligt i vallokalen, är placerade bakom en skärm för att förhindra att andra ska se vilken valsedel man tar.

Den andra rekommendationen om likabehandling i valsedelssystemet har dock regeringen vägrat att hörsamma. Här är situationen identisk jämfört med förra valet: fortfarande råder ett system med olika valsedlar för olika partier.

Det svenska valsystemet fick kritik av OSSE, men regeringen har bara åtgärdat en av två punkter.

Dessutom gäller olika regler: de enda partier som får sina valsedlar utlagda och betalda är de som fått över 1 procent av rösterna i tidigare val. Detta gäller så kallade partivalsedlar utan kandidatnamn på. Namnvalsedlar, med kandidater, måste dock delas ut av samtliga partier, vilket dock av OSSE anses problematiskt med tanke på att olika partier har olika logistiska förutsättningar att få ut valsedlarna. Vilka logistiska resurser ett parti förfogar över är inte vad som ska påverka ett val, utan partiets politik. Att valsedlarna dessutom tenderar att försvinna nämns också som en stor nackdel: Sverigedemokraterna nämns som ett särskilt drabbat parti i rapporten.

Att man i detta val börjar sätta upp skärmar för att skydda för insyn där valsedlarna står uppställda kan tvärtom öka problemen med att valsedlar försvinner.

OSSE vilselett av regeringen

Nya Tider har nu granskat organisationens senaste rapport inför årets val, som kom i augusti, och funnit att OSSE nu felaktigt tror att deras rekommendation genomförts. De internationella valobservatörerna besökte Sverige tidigare i år, och av allt att döma har regeringen och de politiska partierna vilselett delegationen att förändringen har genomdrivits.
Det är valexperterna Kseniya Dashutsina and Keara Castaldo på OSSE:s särskilda enhet för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) som utvärderat det svenska valet i en tolvsidig rapport. Rapporten bygger på de observationer man gjort vid ett besök i Sverige tidigare i år.

Valhemligheten hotad. För att åtgärda en brist som OSSE slog ned på kommer valsedlarna i årets val att placeras bakom skärmar, så att ingen ser vilka valsedlar man tar. Detta kan dock förvärra det andra problemet, att valsedlar stjäls från ställen av politiska motståndare. Foto: Nya Tider
Valhemligheten hotad. För att åtgärda en brist som OSSE slog ned på kommer valsedlarna i årets val att placeras bakom skärmar, så att ingen ser vilka valsedlar man tar. Detta kan dock förvärra det andra problemet, att valsedlar stjäls från ställen av politiska motståndare. Foto: Nya Tider

”Möten har hållits med representanter från regeringen och de politiska partierna, media och civilsamhället”, skriver de i rapporten.

När Nya Tider når ODIHR:s valexpert Kseniya Dashutsina på telefon, berättar hon att ODIHR genomför en bedömning inför varje val om huruvida det behövs internationella valobservatörer på plats.
– Inför varje val skickar vi en delegation som gör en behovsbedömning (”needs assessment mission”). Syftet är att identifiera om det finns behov av att skicka valobservatörer. Inför detta val, på basis av det besök och de intervjuer vi gjorde, så beslutade vi att det inte finns något behov av att skicka valobservatörer.

NyT: Det kommer inte finnas valobservatörer i år?
– Nej.

Hon berättar att de träffade politiker och tjänstemän tidigare i år. Intervjuerna skedde genom fysiska möten.
– Ja, det var ett tredagarsbesök i Sverige. Vi träffade alla dessa personer, fick höra deras tankar och åsikter.

När OSSE år 2018 rekommenderade att valsedelssystemet ska förändras till årets val, fick det snabbt stöd av Valmyndigheten själv, som under en längre tid förgäves försökt få regeringen och riksdagen att ändra systemet.
– Vi har under flera år framfört att det behövs en förändring av det svenska valsedelssystemet. Och vi anser att det är grunden till den kritik som finns, sade kanslichef Anna Nyqvist till Ekot.

Kseniya Dashutsina, OSSE:s valexpertert från Rumänien, menar att man fått intryck av att regeringen rättat till de brister som OSSE påpekade i sin rapport om 2018 års val – trots att bara en av två punkter åtgärdats. Foto: Privat/ Linkedin
Kseniya Dashutsina, OSSE:s valexpertert från Rumänien, menar att man fått intryck av att regeringen rättat till de brister som OSSE påpekade i sin rapport om 2018 års val – trots att bara en av två punkter åtgärdats.
Foto: Privat/ Linkedin

Hon kritiserade att valsedlar distribueras automatiskt för vissa partier medan själva de mindre partierna måste göra det själva, och att valsedlar dessutom kan försvinna från vallokalerna. Hennes förslag är en enhetlig valsedel, som de flesta demokratiska länder har, vilket enligt henne skulle ta bort problemen.
– Den stora mängden valsedlar som vi har i Sverige försvårar för att ha en enkel logistik i vallokalen. Det är en stor mängd valsedlar som distribueras och som distribueras på olika sätt. Det finns risker för att de försvinner och det går att sprida rykten om att de försvinner.

Skickar inga observatörer i år

I årets rapport skriver ODIHR – felaktigt – att åtgärder vidtagits för att göra valsedelssystemet rättvist för alla deltagande partier.

”Vallagstiftningen ändrades under 2022 och 2019. Ändringarna syftar till att skydda valhemligheten och att skapa lika förutsättningar för partierna i linje med tidigare OSSE-rekommendationer, bland annat att kräva att Valmyndigheten ska distribuera valsedlar direkt till vallokaler”.

Tack vare att man anser att punkten är uppfylld, har man valt att inte ha valobservatörer i årets val. Därför anser ODIHR att endast mindre förbättringar finns att göra, vilket inte påverkar valresultatets legitimitet.

”På basis av detta rekommenderar ODIHR inte att en delegation av valobservatörer deltar i valet den 11 september”, skriver de i rapporten.

Senare i rapporten upprepar ODIHR sin nöjdhet över att regeringen säkerställt likabehandling i valsedelssystemet.

”De förändringar som nyligen genomförts avser att stärka valhemligheten och likabehandlingen av alla deltagande partier, i linje med tidigare OSSE-rekommendationer, så som att kräva av Valmyndigheten att de lägger ut samtliga valsedlar i vallokalerna.”

Rekommenderar enhetlig valsedel

ODIHR vill egentligen att Sverige inför en enda enhetlig valsedel. Man pekar även på miljöaspekten av att trycka de ofantliga mängder valsedlar som svenska val kräver, cirka 650 miljoner inför årets val. Det går åt inte mindre än 11 000 träd bara för dessa valsedlar. Här har dock de politiska partierna låtit miljön få stå tillbaka, då systemet gynnar de partier som redan blivit stora och missgynnar uppkomlingar.

I sin senaste rapport menar OSSE att inga valobservatörer behöver skickas till årets val - men man verkar ha vilseletts av regeringen.
I sin senaste rapport menar OSSE att inga valobservatörer behöver skickas till årets val – men man verkar ha vilseletts av regeringen.

”Det saknas politiskt stöd för att ändra detta eftersom partierna generellt sett är nöjda med systemet”, skriver ODIHR, som dock bara intervjuat partierna i riksdagen som får valsedlarna utlagda.

Av appendixet framgår att OSSE-enheten träffat flera tunga tjänstemän och politiker.

På utrikesdepartementet har man träffat Johan Frisell, Ludvig Bontell och Greta Brandimarti. På kulturdepartementet har man träffar Dennis Wiklund. Representanter för de politiska partierna man träffade var Robert Lisborg (KD), Lova André Nilsson (MP), Kalle Larsson (V), Sanna Sjögren (V), Helena Storckenfeldt (M), Björn Söder (SD), Joakim Johansson (S). L och C har man inte träffat.

När Nya Tider i slutet av intervjun frågar Kseniya Dashutsina om valsedelssystemet, förefaller det vara så att hon och OSSE inte begripit att Sverige fortfarande underlåtit att genomföra Sveriges rekommendation.

NyT: OSSE hade kritik mot det svenska valsedelssystemet förra valet. I årets rapport menar ni att systemet har förändrats, så ni riktar inte längre så stor kritik mot detta. Vad är det för förändringar som genomförts?
– Du kan läsa i rapporten om de förändringar som genomförts. Det har varit förbättringar. Förra gången hade vi rekommendationer för att förbättra valsedelssystemet och att stärka valhemligheten. Vad jag har förstått, har man satt upp skärmar för att skydda valhemligheten.

NyT: Ni skriver i rapporten att alla partier behandlas lika numera till skillnad från förra gången. Har regeringen och myndigheterna sagt till er att alla partier nu får valsedlar utlagda?
Det visar sig att Dashutsina saknar tillräcklig kunskap för att uttala sig om det, trots att hon själv genomfört utvärderingen.
– Jag är inte säker, jag måste kolla upp det. Det är bättre om jag kollar upp det och ger ett exakt svar. Mejla gärna vår presstjänst.
Nya Tider mejlar upprepade gånger till presstjänsten men får inget svar.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Jimmie Åkesson var upprymd på valnatten. Stillbild: SVT

Ett rysarval – när kan Sverige ha en regering på plats?

🟠 Valet är genomfört och ett preliminärt resultat är att vänta på onsdagen. Statsvetare räknar inte med någon större skillnad jämfört med valnattens rösträkning. Sverigedemokraterna kommer att vara näst största parti och räknar med att dessutom vara bas i en majoritetsregering om det blir maktskifte. Det är dock troligen att Liberalerna stoppar en sådan regering.

Demosokrati partacus 2.0. Av Mikael Nordfors. Ebes förlag, 2020. 220 sidor

Stora visioner om en bättre värld

🟠 Världen är inte så hemsk som vi tror, den är mycket värre. Mot detta faktum använder vi alla förträngning, en psykologisk metod för att skydda oss mot rädsla, ångest, och förtvivlan. Men några människor vägrar förtränga och ger sig i kast med världens ondska och idioti, med total idealism och utopiska visioner om en bättre värld. Mikael Nordfors var en sådan person, som tyvärr dog en alldeles för tidig död vid 64 års ålder i augusti i år. Så denna recension av hans bok Demosokrati Spartacus 2.0, som utkom 2020, är både en recension och en hyllning till en äkta idealist som vågade drömma riktigt stort.

Läs även:

PÅ BESÖK I KNESSET. Richard Jomshof och Charlie Weimers besökte Israels parlament tidigare i år där de träffade enskilda parlamentariker från bland annat regeringspartiet Likud. SD har sedan förra Lands­dagarna 2021 arbetat systematiskt och målmedvetet med att ”normalisera” relationen till Israel. Foto: X/Charlie Weimers

SD prioriterar relationen till Israel – och terrorklassar Ryssland

🟠 POLITIK Sverigedemokraterna har de senaste åren prioriterat en ”normaliserad” relation till Israel. Partiet skriver om hur man hamnade på en ”mycket hedrande sjundeplats” när en israelisk lobbyorganisation bedömer hur Israelvänliga olika partier i Europaparlamentet är. Vidare menar SD att det var de som fick Europaparlamentet att terrorklassa Ryssland. Nya Tider har granskat partiets arbete på det internationella området.

JIMMIE ÅKESSON fick i vanlig ordning stående ovationer efter att han valts om till partiledare och därefter hållit sitt linjetal. 44-åringen är nu inne på sitt 18:e år som partiledare. Skärmavbild: SVT

Sverigedemokraterna professionaliseras

🟠 Landsdagarna 2023 den 24–26 november i Västerås. Sverigedemokraterna har just avslutat sina Landsdagar, partiets årsmöte, i Västerås. I opinionen är SD det enda av de fyra Tidöpartierna som ligger över sitt valresultat, med 1–2 procentenheter. Partiet beskriver sin nya situation efter regeringsskiftet ”som varande både samarbetsparti och oppositionsparti”. Det är ett parti som professionaliseras och får allt större ekonomiska muskler. Under valåret hade riksorganisationen intäkter på hela 200 miljoner kronor, och då är inte lokalavdelningar inräknade. Internationellt prioriterar nu Sverigedemokraterna att normalisera relationen till Israel, och målet är att få ingå i det globala samarbetet IDU där israeliska Likud ingår. Nya Tider har granskat de interna handlingarna inför Landsdagarna.

Jimmie Åkesson menar att islamismen är en antisvensk ideologi som sprids under religiös täckmantel och med prat om religionsfrihet som skydd. Han tycker att det är skrämmande att ”stora partier på båda sidor av blockgränsen” spelar med i detta. Skärmavbild: SVT

Åkesson vill riva moskéer – etablissemanget kokar

🟠 ”Vi vet att de är många och att de finns överallt”, sade Jimmie Åkesson om islamisterna i Sverige, och menade att ”vi behöver också riva moskébyggnader” där farlig propaganda sprids. Även halvmånar och minareter ska bort från den svenska stadsbilden, menade han. Uttalandet möttes av en proteststorm, främst från indignerade socialdemokrater och muslimska företrädare.

Nyhetsdygnet

Ynglingakonungarna – myt eller verklighet?

🟠 Vår tidiga historia mer detaljerat än någonsin tidigare. Ynglingakonungarna är den tredje och sista boken i Magnus Stenlunds stora historieprojekt, En ny men gammal historia om Sverige. Den blev så omfattande att den fick delas upp i två band. Projektet inleddes med Blodet och jorden om stenåldern, där den nya genetiska arkeologin får stort utrymme. Sedan följde Svärdet och gudarna om bronsåldern, där metallerna och krigen, men också våra äldsta myter och gudar analyseras med nya metoder och många häpnadsväckande slutsatser som resultat. Det är praktfulla och unika böcker om Sveriges förhistoria som förtjänar sin plats i varje sann patriots bokhylla. För, som Stenlund frågar retoriskt, vem kan med rätta kal­la sig svensk utan att veta vad en svensk är?

Bok: Vietnamkriget i läsbar form

🟠 BOKRECENSION En gång i tiden utkämpades Vietnamkriget. Man tänker då i regel på USA:s inblandning i landet 1965–1973. Vi i västvärlden har alltid bombarderats med allehanda böcker och filmer om denna konflikt. Egentligen var det bara en begränsad konflikt i en avsides del av världen. Men ur USA:s perspektiv var det hela av enorm betydelse. Detta var dessutom det första krig man förlorade. Vietnamkrigets betydelse är överdriven men man kan ändå ha utbyte av att studera det. En ny­utgiven bok ger en osökt anledning till det.

Andlighet, holistisk hälsa och öppna sinnen på Harmoni Expo

🟠 ANDLIGHET Harmoni Expo, eller ”Alternativa hälsomässan” som den ofta kal­las för av besökare, är Sveriges största mässa för kropp och själ. När den gick av stapeln fösta gången år 1996 hade den enbart 50 utställare, men har numera vuxit till att hysa hela 350 utställare, över 100 föredrag och workshops, samt tillhörande scenprogram. Dessutom hålls mässan numera två gånger per år, en helg per gång, traditionsenligt i Solnahallen i Stockholm.

Riksdagen kastar ut Medeltids­museet – Nu växer protesterna

🟠 INRIKES Medeltidsmuseet är uppbyggt kring stadsmuren från Gustav Vasas tid, Helgeandshusets kyrkogård från 1300-talet och andra fasta fornlämningar som inte går att flytta. Historiker beskriver det som ”platsen där Sverige som nation föds”. Nu har museet stängt. Istället vill Riksdagen bygga en extra plenisal att ha som backup för den ordinarie, samt ett besökscentrum. ”Det är helt befängt”, säger den auktoriserade Stockholmsguiden Henrik Scheutz till Nya Tider. Nu engagerar han sig i den växande proteströrelsen: ”Det finns fortfarande möjlighet att rädda museet!”

Den tjuvmjölkande haren

🟠 HISTORIA Inget djur var någonsin helt vanligt inom den svenska folktron och haren var inget undantag. Det finns sägner om en hare som är känd under namnen mjölkhare, trollhare, bjära, bara, bära och puke. Denna hare troddes trollkunniga använda som tjuvmjölkare. Bjäran kunde även se ut som ett nystan eller en katt.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.
Onlinecasinos.se hjälper dig att välja bäst online casino
uudetkasinot.com/ listar Finska casinon online
Klicka här för att utforska vad ett casino utan svensk licens kan erbjuda!

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.