Valobservatörer från OSSE besöker flera länder varje år för att övervaka att valen sker på ett demokratiskt sätt. I Sverige fanns man en rad brister som gjorde att valen inte lever upp till internationell standard. Detta foto är Skopje, Makedonien, 2019. Foto: Maria Kuchma/ OSCE
Valobservatörer från OSSE besöker flera länder varje år för att övervaka att valen sker på ett demokratiskt sätt. I Sverige fanns man en rad brister som gjorde att valen inte lever upp till internationell standard. Detta foto är Skopje, Makedonien, 2019. Foto: Maria Kuchma/ OSCE

Regeringen vägrar genomföra rekommendation från internationella valobservatörer från OSSE

Nu står valsedlarna bakom en skärm, men fortfarande ges partierna inte samma förutsättningar.
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) upptäckte flera allvarliga brister i det svenska valsystemet när de deltog som internationella valobservatörer under 2018. Framför allt var det valsedelssystemet med olika valsedlar för olika partier som fick svidande kritik. I en utvärdering efter valet skrev man: ”Rapporten rekommenderar också införandet av nya regler för att säkerställa att valsedlar görs tillgängliga till samtliga väljare under lika förutsättningar för alla deltagande partier”. Förslaget fick även stöd av Valmyndigheten i Sverige. Trots detta har den svenska regeringen inför årets val vägrat att genomföra de förändringar som OSSE rekommenderar och som skulle göra valet mer demokratiskt.

För första gången någonsin deltog internationella valobservatörer i det svenska valet 2018. De blev oroade av det de fick se – partier konstateras delta på ojämlika villkor eftersom Sverige saknar gemensam valsedel för alla partier, och dessutom har man olika regler som gynnar vissa partier framför andra vid utläggningen av valsedlar. Det ansågs vara ett demokratiskt problem.

Sveriges regering fick backning

OSSE (OSCE på engelska) skrev i sin utvärdering i november 2018 att systemet hotar valhemligheten och att åtgärder behöver vidtas för att alla väljare ska få lika tillgång till valsedlar, oavsett vilket parti man sympatiserar med.

Valet 2018 övervakades av OSSE, som bland annat slog fast att valhemligheten måste skyddas bättre och att alla partier måste ges lika förutsättningar vad gäller distribution av valsedlar. Helst ska det finnas en gemensam valsedel med alla partier, något också Valmyndigheten förordat. Sverige struntar dock i detta och ställer bara ut skärmar för att hindra insyn när väljare ska välja valsedlar. Foto: Nya Tider
Valet 2018 övervakades av OSSE, som bland annat slog fast att valhemligheten måste skyddas bättre och att alla partier måste ges lika förutsättningar vad gäller distribution av valsedlar. Helst ska det finnas en gemensam valsedel med alla partier, något också Valmyndigheten förordat. Sverige struntar dock i detta och ställer bara ut skärmar för att hindra insyn när väljare ska välja valsedlar. Foto: Nya Tider

Sveriges regering uppmanades att vidta åtgärder för att säkerställa att alla partier behandlas lika och att alla väljare fick lika tillgång till valsedlar. Ett enkelt sätt att genomföra detta skulle vara att införa ett system med en enda valsedel där alla partier finns listade, som är gängse i demokratiska länder.

En särskild punkt var att väljare förväntas ta valsedlar från ställen inför allas åsyn.

”Rapporten rekommenderar att valhemligheten förbättras genom att ta i beaktande de problem som finns med hur valsedlar visas i vallokalerna”, skrev OSSE i ett pressmeddelande, och kritiserade sedan att bara vissa partier får sina valsedlar utlagda.

”Rapporten rekommenderar också införandet av nya regler för att säkerställa att valsedlar görs tillgängliga till samtliga väljare under lika förutsättningar för alla deltagande partier”.

Sverige åtlyder – men bara på en punkt

Den första av rekommendationerna har i stort sett uppfyllts från och med 2022 års val genom att valsedelsställen nu, istället för att stå framme offentligt i vallokalen, är placerade bakom en skärm för att förhindra att andra ska se vilken valsedel man tar.

Den andra rekommendationen om likabehandling i valsedelssystemet har dock regeringen vägrat att hörsamma. Här är situationen identisk jämfört med förra valet: fortfarande råder ett system med olika valsedlar för olika partier.

Det svenska valsystemet fick kritik av OSSE, men regeringen har bara åtgärdat en av två punkter.

Dessutom gäller olika regler: de enda partier som får sina valsedlar utlagda och betalda är de som fått över 1 procent av rösterna i tidigare val. Detta gäller så kallade partivalsedlar utan kandidatnamn på. Namnvalsedlar, med kandidater, måste dock delas ut av samtliga partier, vilket dock av OSSE anses problematiskt med tanke på att olika partier har olika logistiska förutsättningar att få ut valsedlarna. Vilka logistiska resurser ett parti förfogar över är inte vad som ska påverka ett val, utan partiets politik. Att valsedlarna dessutom tenderar att försvinna nämns också som en stor nackdel: Sverigedemokraterna nämns som ett särskilt drabbat parti i rapporten.

Att man i detta val börjar sätta upp skärmar för att skydda för insyn där valsedlarna står uppställda kan tvärtom öka problemen med att valsedlar försvinner.

OSSE vilselett av regeringen

Nya Tider har nu granskat organisationens senaste rapport inför årets val, som kom i augusti, och funnit att OSSE nu felaktigt tror att deras rekommendation genomförts. De internationella valobservatörerna besökte Sverige tidigare i år, och av allt att döma har regeringen och de politiska partierna vilselett delegationen att förändringen har genomdrivits.
Det är valexperterna Kseniya Dashutsina and Keara Castaldo på OSSE:s särskilda enhet för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) som utvärderat det svenska valet i en tolvsidig rapport. Rapporten bygger på de observationer man gjort vid ett besök i Sverige tidigare i år.

Valhemligheten hotad. För att åtgärda en brist som OSSE slog ned på kommer valsedlarna i årets val att placeras bakom skärmar, så att ingen ser vilka valsedlar man tar. Detta kan dock förvärra det andra problemet, att valsedlar stjäls från ställen av politiska motståndare. Foto: Nya Tider
Valhemligheten hotad. För att åtgärda en brist som OSSE slog ned på kommer valsedlarna i årets val att placeras bakom skärmar, så att ingen ser vilka valsedlar man tar. Detta kan dock förvärra det andra problemet, att valsedlar stjäls från ställen av politiska motståndare. Foto: Nya Tider

”Möten har hållits med representanter från regeringen och de politiska partierna, media och civilsamhället”, skriver de i rapporten.

När Nya Tider når ODIHR:s valexpert Kseniya Dashutsina på telefon, berättar hon att ODIHR genomför en bedömning inför varje val om huruvida det behövs internationella valobservatörer på plats.
– Inför varje val skickar vi en delegation som gör en behovsbedömning (”needs assessment mission”). Syftet är att identifiera om det finns behov av att skicka valobservatörer. Inför detta val, på basis av det besök och de intervjuer vi gjorde, så beslutade vi att det inte finns något behov av att skicka valobservatörer.

NyT: Det kommer inte finnas valobservatörer i år?
– Nej.

Hon berättar att de träffade politiker och tjänstemän tidigare i år. Intervjuerna skedde genom fysiska möten.
– Ja, det var ett tredagarsbesök i Sverige. Vi träffade alla dessa personer, fick höra deras tankar och åsikter.

När OSSE år 2018 rekommenderade att valsedelssystemet ska förändras till årets val, fick det snabbt stöd av Valmyndigheten själv, som under en längre tid förgäves försökt få regeringen och riksdagen att ändra systemet.
– Vi har under flera år framfört att det behövs en förändring av det svenska valsedelssystemet. Och vi anser att det är grunden till den kritik som finns, sade kanslichef Anna Nyqvist till Ekot.

Kseniya Dashutsina, OSSE:s valexpertert från Rumänien, menar att man fått intryck av att regeringen rättat till de brister som OSSE påpekade i sin rapport om 2018 års val – trots att bara en av två punkter åtgärdats. Foto: Privat/ Linkedin
Kseniya Dashutsina, OSSE:s valexpertert från Rumänien, menar att man fått intryck av att regeringen rättat till de brister som OSSE påpekade i sin rapport om 2018 års val – trots att bara en av två punkter åtgärdats.
Foto: Privat/ Linkedin

Hon kritiserade att valsedlar distribueras automatiskt för vissa partier medan själva de mindre partierna måste göra det själva, och att valsedlar dessutom kan försvinna från vallokalerna. Hennes förslag är en enhetlig valsedel, som de flesta demokratiska länder har, vilket enligt henne skulle ta bort problemen.
– Den stora mängden valsedlar som vi har i Sverige försvårar för att ha en enkel logistik i vallokalen. Det är en stor mängd valsedlar som distribueras och som distribueras på olika sätt. Det finns risker för att de försvinner och det går att sprida rykten om att de försvinner.

Skickar inga observatörer i år

I årets rapport skriver ODIHR – felaktigt – att åtgärder vidtagits för att göra valsedelssystemet rättvist för alla deltagande partier.

”Vallagstiftningen ändrades under 2022 och 2019. Ändringarna syftar till att skydda valhemligheten och att skapa lika förutsättningar för partierna i linje med tidigare OSSE-rekommendationer, bland annat att kräva att Valmyndigheten ska distribuera valsedlar direkt till vallokaler”.

Tack vare att man anser att punkten är uppfylld, har man valt att inte ha valobservatörer i årets val. Därför anser ODIHR att endast mindre förbättringar finns att göra, vilket inte påverkar valresultatets legitimitet.

”På basis av detta rekommenderar ODIHR inte att en delegation av valobservatörer deltar i valet den 11 september”, skriver de i rapporten.

Senare i rapporten upprepar ODIHR sin nöjdhet över att regeringen säkerställt likabehandling i valsedelssystemet.

”De förändringar som nyligen genomförts avser att stärka valhemligheten och likabehandlingen av alla deltagande partier, i linje med tidigare OSSE-rekommendationer, så som att kräva av Valmyndigheten att de lägger ut samtliga valsedlar i vallokalerna.”

Rekommenderar enhetlig valsedel

ODIHR vill egentligen att Sverige inför en enda enhetlig valsedel. Man pekar även på miljöaspekten av att trycka de ofantliga mängder valsedlar som svenska val kräver, cirka 650 miljoner inför årets val. Det går åt inte mindre än 11 000 träd bara för dessa valsedlar. Här har dock de politiska partierna låtit miljön få stå tillbaka, då systemet gynnar de partier som redan blivit stora och missgynnar uppkomlingar.

I sin senaste rapport menar OSSE att inga valobservatörer behöver skickas till årets val - men man verkar ha vilseletts av regeringen.
I sin senaste rapport menar OSSE att inga valobservatörer behöver skickas till årets val – men man verkar ha vilseletts av regeringen.

”Det saknas politiskt stöd för att ändra detta eftersom partierna generellt sett är nöjda med systemet”, skriver ODIHR, som dock bara intervjuat partierna i riksdagen som får valsedlarna utlagda.

Av appendixet framgår att OSSE-enheten träffat flera tunga tjänstemän och politiker.

På utrikesdepartementet har man träffat Johan Frisell, Ludvig Bontell och Greta Brandimarti. På kulturdepartementet har man träffar Dennis Wiklund. Representanter för de politiska partierna man träffade var Robert Lisborg (KD), Lova André Nilsson (MP), Kalle Larsson (V), Sanna Sjögren (V), Helena Storckenfeldt (M), Björn Söder (SD), Joakim Johansson (S). L och C har man inte träffat.

När Nya Tider i slutet av intervjun frågar Kseniya Dashutsina om valsedelssystemet, förefaller det vara så att hon och OSSE inte begripit att Sverige fortfarande underlåtit att genomföra Sveriges rekommendation.

NyT: OSSE hade kritik mot det svenska valsedelssystemet förra valet. I årets rapport menar ni att systemet har förändrats, så ni riktar inte längre så stor kritik mot detta. Vad är det för förändringar som genomförts?
– Du kan läsa i rapporten om de förändringar som genomförts. Det har varit förbättringar. Förra gången hade vi rekommendationer för att förbättra valsedelssystemet och att stärka valhemligheten. Vad jag har förstått, har man satt upp skärmar för att skydda valhemligheten.

NyT: Ni skriver i rapporten att alla partier behandlas lika numera till skillnad från förra gången. Har regeringen och myndigheterna sagt till er att alla partier nu får valsedlar utlagda?
Det visar sig att Dashutsina saknar tillräcklig kunskap för att uttala sig om det, trots att hon själv genomfört utvärderingen.
– Jag är inte säker, jag måste kolla upp det. Det är bättre om jag kollar upp det och ger ett exakt svar. Mejla gärna vår presstjänst.
Nya Tider mejlar upprepade gånger till presstjänsten men får inget svar.

Dela artikeln

Materialet är upphovsrättsskyddat. Du har tillstånd att citera fritt ur artiklarna förutsatt att källa (www.nyatider.se) anges. Foton får inte återanvändas utan Nya Tiders tillstånd.

Relaterat

Jimmie Åkesson var upprymd på valnatten. Stillbild: SVT

Ett rysarval – när kan Sverige ha en regering på plats?

🟠 Valet är genomfört och ett preliminärt resultat är att vänta på onsdagen. Statsvetare räknar inte med någon större skillnad jämfört med valnattens rösträkning. Sverigedemokraterna kommer att vara näst största parti och räknar med att dessutom vara bas i en majoritetsregering om det blir maktskifte. Det är dock troligen att Liberalerna stoppar en sådan regering.

PK-elitens totala demokratisammanbrott

PK-elitens totala demokratisammanbrott

🟠 Det vi just nu bevittnar är den samlade svenska PK-elitens totala demokratisammanbrott, skriver författaren Katerina Janouch i veckans debattartikel. Inte bara gråter proffstyckare och systemjournalister ut i alla medier, de visar även sitt förakt för demokratin när en femtedel av väljarna visat att de inte tycker som dem.

Läs även:

Nu är det klart – elstödet utbetalas i februari

Nu är det klart – elstödet utbetalas i februari

🟠 INRIKES Förutsatt att inget oväntat sker så kommer det av regeringen utannonserade elstödet för elområde 3 och 4 att betalas ut i februari nästa år. Det kan röra sig om ett stöd på närmare 16 000 kronor för en familj med ett hus i elområde 4 som förbrukar 20 000 kilowattimmar per år. Företag väntar dock fortfarande på besked från regeringen.

Styckmord i Malmö

Styckmord i Malmö

🟠 INRIKES En man i 55-årsåldern kom in till Rättscentrum i Malmö och ville berätta om ett brott. När polisen lyssnade på mannen framkom fruktansvärda uppgifter som gjorde att man skickade en polispatrull till mannens lägenhet. I hans frys hittades därefter mänskliga kvarlevor. Nu misstänks mannen för mord och brott mot griftefriden.

Johan Pehrson kal­la­de SD ”brun sörja” – visste inte att journalist närvarade

Johan Pehrson kal­la­de SD ”brun sörja” – visste inte att journalist närvarade

🟠 Johan Pehrson har, i egenskap av tillförordnad partiledare för Liberalerna, under den senaste tiden rest runt och träffat partimedlemmar och särskilda partifinansiärer inför det extra landsmötet den 26 november. Som väntat blev han på landsmötet vald till ordinarie partiledare. Valet har dock överskuggats av en annan händelse tidigare i november, som visar vilken grov jargong Pehrson använder mot sitt stödparti Sverigedemokraterna internt.

Nyhetsdygnet

Odins väg – nordbons andlighet och väg till personligt uppvaknande

🟠 Bokrecension. Odins väg är skriven som en andlig vägledning för nordbon, förankrat i våra förfäders visdom och kynne, format av vårt karga land och dess prövningar. Boken är dock långt ifrån en beskrivning av gudar släktskap och fejder, utan skissar en väg till personligt inre uppvaknande. Författaren Anders Nilsson har livslång erfarenhet av andligt arbete inom indoeuropeisk tradition och har samlat sina lärdomar och åratal av undervisning i denna bok.

V som i visklek

🟠 Magnus Utviks senaste bok om Vänsterpartiet är en väl sammansatt varning för politisk ondska. I partiets retoriska fluff och omskrivningar gällande kommunismen, syns en tydlig ovilja att lämna en ideologi som mördat miljoner världen över. Frågan är bara vilken skepnad kommunismens ande tagit sig idag, och om samtiden också borde granskas.

Till krigarkungens minne – om hyllandet av Karl XII den 30 november

🟠 Den 30 november i år är det dags att återigen samlas vid Karl XII:s staty i Kungsträdgården i Stockholm. Karl XII stupade i Fredrikshald i Norge den 30 november 1718 och sedan år 1818 har minnet av denna händelse och Karl XII själv uppmärksammats av nationellt sinnade, då denne krigarkung redan på 1800-talet blev en symbol för motståndet mot yttre hot, i synnerhet Ryssland.

JP Morgans chefsbankir: Finansiell orkan är att vänta

🟠 Multinationella storbanker driver på Agenda 2030. Flera mäktiga bankchefer på några av världens största multinationella banker har den senaste tiden varnat för en nära förestående världsekonomisk kollaps. Tidigare löften om att den skenande inflationen var ”temporär” är nu som bortblåsta. Samtidigt är dessa banker djupt involverade i globalisternas långtgående klimatåtgärder och omställningsplaner, som de genom omfattande finansiering och investeringar i mångbiljonklassen möjliggör. En enda bank satsar nästan 300 miljarder på att diskriminera vita, som en del av en ”hållbar samhälls­utveckling”.

Finlands sista SS-veteran avliden

🟠 UTRIKES Finlandssvenska Hufvudstadsbladet meddelar att den siste finske SS-soldaten avlidit, 99 år gammal. Till skillnad mot de vanliga soldaterna som stred på den egna fronten mot Sovjetryssland har de frivilliga i Waffen-SS inte lyfts fram – av förklarliga orsaker. Deras öppenhet om krigsförbrytelser var mer ärlig än andras och finns i dagböcker som först på senare år publicerats för allmänhetens läsning.

Den verklige mördaren?

🟠 HISTORIA Folkskolläraren, postmästaren och klockaren Petrus Blomberg anklagades för Östervålamordet och utsattes för hårda förhör av den hänsynslöse åklagaren Carl Fredrik Köhler. Han friades dock i rätten, tack vare sin skicklige försvarsadvokat, Eliel Löfgren. Det hade kunnat vara slutet på vändningarna när det gällde mordet i Östervåla, men i januari 1927 skedde något oväntat.

Satsa på ett eget örtapotek i år!

🟠 Nu har vi vintern bakom oss och våren har redan deklarerat sin ankomst. Redan lyser de små snödropparna bland löv och snö. Det är nu det frusna börjar få liv igen. Snart kan vi se de första små nässelskotten titta fram. Och nu kan vi börja så våra frön, visserligen inomhus än så länge, men bara känslan av att det är på gång är fantastisk. Man blir glad bara av att titta på de färgsprakande fröpåsarna.

Annonser

Hitta många olika casinon på casino-utan-svensk-licens.net
Viktig information om casino utan licens finns på casinoutanlicens.net
Bra sportbonusar hittar du på betting utan svensk licens
Finlands största sajt gällande nya casinon uudetkasinot.com
En sammanställning av information om utländska casino hittar du på Casinofrog.com.
Info om casino utan spelpaus hittar du på Starwarscasinos.com
Läs allt om Jalla Casino bonus här – vi har all info om sidan och guidar dig igenom alla steg så du kan motta din bonus.
Vill du spela på ett casino utan licens? Spelacasino informerar dig om allt du behöver veta.
Jämför casinon utan licens med snabba uttag hos nätcasinoutanlicens.com.

Senaste numret

Nya Tider är den enda papperstidningen som bemöter systempressens lögner i deras eget format: på papper. Sedan grundandet 2012 granskar Nya Tider den politiska korrektheten och berättar hur verkligheten ser ut bakom systemmedias tillrättalagda version. Från april 2017 utkommer Nya Tider även med en nätupplaga varje vecka.
Vávra Suk
Chefredaktör
Prenumerera på
Nya Tiders nyhetsbrev!

123 037 97 35

A Minska textstorlek". A+ Öka textstorlek. A++ Stor text.

Kundtjänst
Tel: 08-410 677 70
kund[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Redaktion
redaktion[snabel-a]nyatider.nu
Box 454, 191 24 Sollentuna

Annonser och SEO
salj[snabel-a]nyatider.nu

Artiklar (RSS)
© 2022 Nya Tider. Med ensamrätt. Nya Tider ges ut av AlternaMedia AB.

Ansvarig utgivare: Vávra Suk. Bankgiro: 108-0357.

Logga in på ditt konto

Genom att fortsätta surfa vidare på hemsidan godkänner du vår integritetspolicy.