Skip to Content

Lika inför lagen? Eller är den ena gruppen mer skyddsvärd än den andra? Hittills har svenskar inte räknats som en skyddsvärd folkgrupp i lagens mening. Dåvarande Justitiekanslern Göran Lambertz beslutade år 2003 att ”kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet”. Efter ett yttrande från Justitieutskottet som blev vägledande för en dom i Norrköpings tingsrätt kan dock även kränkningar mot det svenska folket vara brottsliga – men samtidigt räckte det inte ens att kalla svenskar ”vidrig ohyra” och förespråka deras utrotning för att det skulle anses brottsligt.
Reportage

Skyddas svenskar av HMF-lagen?

I ett uppseendeväckande rättsfall prövar Göta hovrätt just nu om det går att dömas för ”hets mot folkgrupp” när det är svenskar man hetsar mot. Fallet är uppseendeväckande av flera skäl. Tingsrättens dom gick helt emot JK som ända sedan 2003 gjort gällande att svenskar inte skyddas av HMF-lagen. Men samtidigt ansåg tingsrätten att det inte räckte med att skriva att svenskar är ”vidrig ohyra” och förtjänar att utrotas. Är vi lika inför lagen? Nya Tider har granskat viktiga domar och intervjuat beslutsfattare för att ta reda på vad som egentligen gäller.

Publicerad: 10 september, 2015, 12:08

  • Svenska

Läs även

”Svenskar är de sämsta av gojer.
Svenskar är ett folk som aldrig kunnat bete sig civiliserat, utan de har barbariet inprogrammerat i sina gener. Detta leder till att hart nära varje svensk är en potentiell sexualförbrytare, och till att svenskar inte hyser respekt för judar och andra. Svenskar beter sig som djur. Jag vill gå så långt som att säga att svenskar – såväl etniska som kulturella svenskar – jämförda med andra folk, är ohyra, vidrig ohyra. Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades – försvann från jordens yta.”

Så skrev en 24-årig Stockholmsbo, som själv beskriver sig som ”jude och socialist”, på sin blogg den 21 mars 2014. Han friades i Norrköpings tingsrätt trots att domstolen slog fast att även svenskar ska skyddas av lagen om hets mot folkgrupp. Just nu prövar Göta hovrätt fallet.

Fallet är märkligt i sig eftersom 24-åringen inte åtalats för hets mot folkgrupp. Istället handlar det om ett tvistemål. Bakgrunden är att 24-åringen publicerat en text på sin blogg där han utfäste en summa om 25 000 kronor till den som kunde belägga att han begått något brott. Den ideella föreningen Spiritvs Neronis menade att hans utfall mot svenskar utgör brottet hets mot folkgrupp och drog honom inför tingsrätten för att få ut de 25 000 kronor han utlovat.

JK: Svenskar ska inte skyddas av HMF-lagen

Justitiekanslern har tidigare i tre separata beslut gjort bedömningen att svenskar inte skyddas av lagen om hets mot folkgrupp.

JK:s nuvarande praxis bygger på ett beslut som fattades 2003 av den kontroversielle dåvarande JK Göran Lambertz. En insändare i tidningen Mitt i Södermalm hävdade bland annat att ”ursvenskar är de mest tråkiga, enfaldiga, elaka och korkade människor som jag har träffat”. En privatperson anmälde tidningen för hets mot folkgrupp.

Göran Lambertz lade ner ärendet med motiveringen: ”Syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet.” Anmärkningsvärt nog hänvisade Justitiekanslern inte till någon källa, exempelvis i lagens förarbeten, för sin slutsats att svenskar inte skyddades av lagen. ”Torde inte” fick räcka – och nu ser det ut som om Lambertz kan ha saknat stöd i rättskällorna för beslutet.

År 2010 hade Anna Skarhed tagit över JK-ämbetet då ett nytt fall hamnade på bordet, denna gång i form av en krönika i tidningen Byggnadsarbetaren som hävdade att ”svensken är vår tids största handikapp”. Även denna gång beslutade JK att inte inleda någon förundersökning därför att kritik mot svenskar ”inte var avsett att träffas av straffstadgandet”. Denna gång angav man JK:s tidigare beslut, vilket alltså inte innehöll några källor, som källa.

År 2013 skrev Katarina Mazetti i Ica-kuriren: ”Allra renast är förstås de folkslag som isolerat sej i generationer och bara gifter sej med varann. De sitter där gravt inavlade med hängande hakor, svåra genetiska sjukdomar och en IQ på 70.” Stycket var avsett som något slags angrepp på sverigedemokrater – vilka i Mazettis föreställningsvärld förespråkar ”en sorts etnisk rensning” – och det var otydligt huruvida yttrandet syftade på svenskar eller någon annan folkgrupp. JK slog hur som helst fast att svenskar inte omfattas av lagen – nu med Lambertz beslut från 2003 och sitt eget från 2010 som källor – innan hon även påpekade att det var oklart vilken folkgrupp Mazetti syftat på.

JK har alltså i minst tre beslut slagit fast att svenskar inte ska skyddas av lagen om hets mot folkgrupp.

JU: Svenskar skyddas visst av HMF-lagen

Justitieutskottet (JU) visade sig ha en annan tolkning av lagen än JK då man i ett betänkande (2012/13:JuU10) yttrade sig om två motioner där sverigedemokraterna Mattias Karlsson, Jonas Åkerlund och Erik Almqvist efterfrågat ”en översyn av bestämmelsen om hets mot folkgrupp i syfte att säkerställa att även svenskar omfattas av lagbestämmelsen”. Motionärerna hänvisade till JK:s beslut i frågan för att visa att svenskar diskriminerades av lagstiftningen.

Justitieutskottets ställningstagande var att motionerna borde avslås med motiveringen att svenskar redan skyddades av lagen. Denna bedömning gjorde man med hänvisning till förarbeten till lagarna om hets mot folkgrupp och så kallade hatbrott, där det framgår att HMF-lagen även är tillämpbar när svenskar blir utsatta.

”Något tillkännagivande till regeringen om att bestämmelsen om hets mot folkgrupp bör ses över är därför inte nödvändigt. Motionerna bör avslås”, förkunnade JU.

Tingsrätten: Svenskar ska skyddas, men mindre än andra folkslag

Efter att Justitieutskottet alltså förklarat att svenskar visst åtnjöt lagens skydd som alla andra – och därför avfärdat SD:s motioner om en översyn av HMF-lagen – kom alltså Norrköpings tingsrätts dom i målet mot den 24-årige socialist som skrev att svenskar var vidrig ohyra och borde utrotas. 24-åringen var alltså inte åtalad för något brott, men tingsrätten hade likväl att avgöra om han gjort sig skyldig till brott eftersom detta var villkoret för utbetalning av de 25 000 kronor han utlovat – ett löfte han erkände som juridiskt bindande.

Själva rättsfallet är alltså ett mycket märkligt sådant redan utan förvirringen kring huruvida svenskar åtnjuter HMF-lagens skydd – och domen är lika märklig. Tingsrätten gick på Justitieutskottets linje i den viktiga och potentiellt prejudicerande frågan huruvida svenskar ska omfattas av lagen om hets mot folkgrupp eller inte – men valde ändå att döma till 24-åringens fördel. Med stöd i rättskällor kom domstolen fram till att svenskar kan utsättas för hets mot folkgrupp. Utan att hänvisa till några rättskällor kom den istället fram till att gränsen för hets mot folkgrupp ska sättas högre när det gäller svenskar än andra folkgrupper: ”Behovet av att inskränka yttrandefriheten beträffande uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper torde enligt tingsrättens mening inte göra sig gällande i lika stor utsträckning som i förhållande till minoritetsgrupper.” Och vidare: ”Uttalandet torde dock vara av sådan karaktär som bäst bemöts i en fri och öppen debatt.”

Ansvariga duckar

Sedan domen föll har många debattörer påpekat att Norrköpings tingsrätt genom domen bibehåller de dubbla måttstockar där den pursvenska majoritetsbefolkningen anses mindre skyddsvärd än andra folkslag. Om det inte räcker med att skriva att en viss folkgrupp är vidrig ohyra och förtjänar att utrotas – hur ska då någon alls kunna fällas för hets mot denna folkgrupp?

Vi ställer frågan till Marie Eidenbrant, som var referent i målet och en av de tre domarna som enhälligt dömde till 24-åringens fördel.

– Det är svårt att ge något svar på det. Allt kan ju inte vara hets, oavsett vilken som är målgruppen, utan man får sätta en gräns och i just det här fallet bedömde vi inte att det uppnådde den gränsen. Sedan kan inte jag säga exakt hur grovt ett uttalande måste vara, det får man bedöma från fall till fall, svarar Eidenbrant.

NyT: Blir det inte en märklig situation med så dubbla måttstockar? Exempelvis ett yttrande som hänvisade till kontroversiella forskningsrapporter och hävdade att ”svarta är mindre intelligenta än andra och det vore därför bättre för dem själva att ledas av vita och asiater” – det är ett konkret exempel – ledde till villkorligt fängelsestraff. Men ett yttrande om att svenskar är ”vidrig ohyra” och borde utrotas förtjänar däremot att bemötas i fri och öppen debatt?

– Det här är den bedömning vi gjort. Nu vet jag ju att hovrätten tagit upp det här och kommer väl att ta ställning till det, förhoppningsvis inom en nära framtid. Vi får väl avvakta och se om det kommer någon annan slutsats från hovrättens sida, säger Eiderbrant.

Gunilla Robertsson, en annan av domarna i målet, har inte heller mycket att säga om vad som egentligen ska krävas för att bli dömd för hets mot svenskar.

– Jag tycker inte att jag kan svara på den hypotetiska frågan, för tänk om just det fallet skulle inträffa? Jag kan inte binda domstolen med att ”det här gäller”, menar Robertsson.

NyT: Borde det inte räcka att skriva att svenskar är vidrig ohyra som borde utrotas?

– Har vi inte tyckt det, så tyckte vi inte att det räckte. Hade jag tyckt något annat än det som står i domen så hade jag inte varit med på att skriva så.

Nya Tider söker utan framgång Morgan Johansson (S), numera justitie- och migrationsminister, som var Justitieutskottets ordförande när det aktuella yttrandet gjordes. Vi får däremot tag i den nuvarande JU-ordföranden Beatrice Ask (M) och ställer henne samma fråga om de dubbla måttstockar som blivit resultatet av att man avslog SD:s motioner eftersom svenskar redan ansågs skyddade av lagen.

– Jag vill inte kommentera ett ärende där det inte finns en dom, säger Ask med hänvisning till att målet fortfarande ligger hos Göta hovrätt.

Beatrice Ask vill inte heller yttra sig om själva problemkomplexet utan att först sätta sig in i det, men säger att vi kan återkomma senare.

SD: Avskaffa HMF-lagen!

Kent Ekeroth (SD) sitter i Justitieutskottet sedan förra året. Han berättar att SD i flera debatter i riksdagen har drivit frågan om att ändra eller ta bort lagen om hets mot folkgrupp. Inte heller är han imponerad av domen i Norrköpings tingsrätt.

– Oavsett om man utgår från JK:s beslut eller det här fallet så är svenskar inte lika inför lagen i sitt eget land. Man dömer till deras nackdel vilket är helt oacceptabelt. Det vi har sagt är ju att antingen upphäver man den här lagen eller också inkluderar man svenskar på lika villkor, säger Ekeroth till Nya Tider.

– Den här skillnaden som tingsrätten, JK och för den delen de andra lagstiftarna har godtagit är ett bevis på vilka hycklare de är och vad den här lagstiftningen egentligen handlar om, nämligen att förhindra ibland berättigad kritik mot religioner, mot folk eller mot kulturer, fortsätter han.

NyT: I Justitieutskottets betänkande gjorde man bedömningen att svenskar omfattas av lagen om hets mot folkgrupp, och därför avslog man SD:s motion om att klargöra rättsläget. Sedan gör tingsrätten tolkningen att svenskar omfattas av lagen – men inte fullt ut. Är inte det en väldigt märklig situation?

– Jo. Jag vet inte riktigt vad Justitieutskottet baserar sitt yttrande på, men JK:s uttalanden visar ju det faktiska resultatet av den lagstiftning de andra partierna står och försvarar i riksdagen.
NyT: Går det att få de andra partierna att ändra sig, tror du?

– De har ju målat in sig i ett hörn, att aldrig acceptera någonting som kommer från Sverigedemokraterna, hur rätt vi än må ha. Vi hade ju en kort debatt i riksdagen om det här där Centerpartiet och Moderaterna försvarade hets mot folkgrupp-lagstiftningen eftersom jag och Richard Jomshof sagt att den ska bort. Jag har väldigt liten förhoppning om att de ska vända genom rationella argument. Kanske finns det en chans att de kan ändra sig när det börjar verka opportunt, de ser ju hur vi ökar och ökar i opinionsmätningarna. Men de är inte intresserade av att svenskar, i sitt eget land, ska ha samma skydd som andra folkgrupper. Det har de bevisat redan, säger Ekeroth med något som liknar vrede i rösten.

Tvistemålet ligger i skrivande stund hos Göta hovrätt, som ännu inte vill ge några besked om när domen kan förväntas. Nya Tider kommer att följa upp fallet.

Kent Ekeroth (SD), är numera ledamot i Justitieutskottet. Han är kritisk till lagen om hets mot folkgrupp och menar att den används för att strypa yttrandefriheten. SD är i dag det enda parti som kritiserar lagen – de borgerliga röster som tidigare protesterade mot den har tystnat. – De är inte intresserade av att svenskar i sitt eget land ska ha samma skydd som andra folkgrupper, säger Ekeroth till Nya Tider.

Kent Ekeroth (SD), är numera ledamot i Justitieutskottet. Han är kritisk till lagen om hets mot folkgrupp och menar att den används för att strypa yttrandefriheten. SD är i dag det enda parti som kritiserar lagen – de borgerliga röster som tidigare protesterade mot den har tystnat.
– De är inte intresserade av att svenskar i sitt eget land ska ha samma skydd som andra folkgrupper, säger Ekeroth till Nya Tider.

Så dömer domstolarna

Kritik mot andra:

”Riksdagspolitikerna, lärare och journalister säger att invandrade negrer ska vara stolta över att vara svarta, araber ska vara stolta över sin muslimska grymma stenålderskultur, att vara jude är en hederstitel och får bara berömmas, zigenarna får miljoner kr för att bevara sin parasiterande kultur.”

”De tre huvudsakliga raserna är orientaler, vita och svarta. De svarta avviker stort från orientaler och vita. Inte bara till utseendet utan främst genom intelligens och karaktärsdrag.”

”En vit har 480 miljoner fler corticalneuroner (nervceller) att tänka med i hjärnan, än en svart. En vit har 11 % större hjärna än en svart. Tom kraniet är 8 % större hos den vita människan.”

”Negrer bör leva i ett mer reglerat samhälle under vit eller asiatisk ledning. De kommer aldrig att kunna skapa välstånd av egen kraft.”

”Demokrati kan inte fungera i Afrika eller i arabländerna. Folken där har en karaktär som gör att det måste ett vara auktoritärt, hårt styre, annars blir det enorm brottslighet och blodbad.”

(Hässleholms tingsrätt B 442-12, Hovrätten över Skåne och Blekinge B 2033-12.)

Domstolens bedömning:

”[Bidrar inte] till någon form av allmän debatt som kan medföra framsteg i umgänget mellan människor.” DÖMD till villkorligt fängelsestraff och dagsböter.

Kritik mot svenskar:

”Svenskar är de sämsta av gojer. /…/
Svenskar är ett folk som aldrig kunnat bete sig civiliserat, utan de har barbariet inprogrammerat i sina gener. Detta leder till att hart nära varje svensk är en potentiell sexualförbrytare, och till att svenskar inte hyser respekt för judar och andra. Svenskar beter sig som djur. Jag vill gå så långt som att säga att svenskar – såväl etniska som kulturella svenskar – jämförda med andra folk, är ohyra, vidrig ohyra. Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades – försvann från jordens yta.”

(Norrköpings tingsrätt B 1987-14)

Domstolens bedömning:

”Uttalandet torde vara av sådan karaktär som bäst bemöts i en fri och öppen debatt.” EJ OLAGLIGT.

Fakta: Lagen om hets mot folkgrupp

Lagen om hets mot folkgrupp infördes år 1948 och kallades då ”Lex Åberg” då den framför allt syftade till att sätta stopp för Einar Åberg, en skriftställare och propagandist som både före, under och efter Andra världskriget spred flygblad med antijudiska budskap. Hans propaganda översattes till flera språk, vilket ledde till påtryckningar mot svenska politiker från judiska lobbygrupper i USA, främst World Jewish Congress och American Jewish Congress. Åberg dömdes sammanlagt sex gånger enligt den nya lagen. Från början var lagen formulerad så att den straffbelade uppsåtligt och offentligt uttalade hot, smädelser eller förtal riktat mot ”en grupp av befolkningen med viss härstamning eller trosbekännelse”. 1971 omformulerades lagen till att, istället för hot, smädelse eller förtal innefatta det luddigare och mer vittfamnande ”missaktning”, vilket enligt kritiker öppnat för ett omfattande missbruk av lagen. Ytterligare skärpningar har gjorts 1965, 1988 och 2003, senast med resultatet att en paragraf infördes om ”grov hets mot folkgrupp” som kan ge upp till fyra års fängelse, och att homosexuella samtidigt klassades som en ”folkgrupp” i lagens bemärkelse. Om ett yttrande är sant eller inte spelar ingen roll för möjligheten att bli dömd enligt HMF-lagstiftningen. Dock ska ingen, enligt lagens förarbeten, dömas för uttalanden som faller ”inom ramen för vad som bör få bemötas i en fri och öppen debatt”. Flera domar de senaste åren visar att domstolarna tillämpar denna bestämmelse ytterst ojämnt. Under årens lopp har HMF-lagstiftningen kritiserats från många håll för att inskränka yttrandefriheten, bland annat av Svante Nycander som var chefredaktör för Dagens Nyheter 1979-1994. I dag finns det ingen ledande person i de större massmedierna som protesterar mot den, och DN:s nuvarande chefredaktör Peter Wolodarski hör till dem som vill att lagen skärps ytterligare.

Hela artikeln finns i pappersupplagan

Vi kan tyvärr inte visa hela artikeln på hemsidan. Vi är beroende av våra läsares prenumerationer för att kunna finansiera reportageresor som denna. Stöd oss gärna med en prenumeration för att vi ska kunna fortsätta granska makthavarna och resultatet av deras politik.

Börja prenumerera på Nya Tider!

[email protected]

Håll god ton och ett vårdat språk i kommentarerna. Olagligt innehåll är så klart förbjudet och kommer att resultera i avstängning från vårt kommentarsfält.

Om du har blivit godkänd för att lägga upp kommentarer utan förhandsgranskning från tidningens sida är det du själv som är ansvarig för innehållet. Det innebär att Nya Tider kan tvingas att medverka vid brottsutredning vid ett eventuellt åtal.

För förhandsmodererade kommentarer ber vi om tålamod. Vi går löpande igenom kommentarer men det kan beroende på tid på dygnet dröja flera timmar innan vi hinner titta på den.

Vi förbehåller oss rätten att radera kommentarer som innebär förtal, är kränkande, innehåller grovt språk eller helt enkelt är irrelevanta.

Kommentarer inaktiverade.

”Spermageddon”: Kommer västvärldens människor att kunna fortplanta sig år 2050? – Hormonstörande ämnen pekas ut som ansvariga för drastisk nedgång i spermie- och äggkvalitet

REPORTAGEFör några år sedan kom en chockerande rapport om att spermiekvaliteten hos västerländska män sjunkit med nästan 60 procent mellan 1973 och 2011. Även testosteronnivåerna har visat sig vara minskande. Nu har forskaren bakom studien, doktor Shanna Swan, gett ut en bok om orsakerna, och pekar ut de hormonstörande ämnen som finns i allas vår vardag. Medan den uppmärksammats av internationella medier är det helt tyst om den i Sverige.

Containerbrist förvärrar begynnande matkris – Nya Tider i Wuhan: Inga spår av viruskatastrof

UTRIKESCovid-restriktioner förvandlar hamnar till flaskhalsar. Överfulla hamnar och försenade varutransporter ger förstörd mat. Kina har ett stort handelsöverskott då deras industriproduktion går för fullt medan stora delar av väst går på halvfart på grund av snart årslånga nedstängningar. Nya Tider besökte Wuhan och kunde förvånat konstatera att livet där är normalt medan omvärlden fortfarande efter ett år lever med varierande grad av nedstängningar.

Vänsterextremist döms för vandalisering av Karl XII-tavla – anställd av Filip och Fredrik för SVT-produktion

REPORTAGEI december 2019 greps Terry Lövkvist, 30, på bar gärning på Nationalmuseum, när han tryckte ett vänsterextremt klistermärke från AFA på en av de mest ikoniska tavlorna i svensk konsthistoria: ”Karl XII:s likfärd”. Lövkvist var berusad och hade även kniv på sig. Nu döms han för skadegörelse och brott mot kniv­lagen

Inblick: De okända och oskyldiga fångarna i Sverige

REPORTAGEDet finns en särskild lag, med en tillhörande infrastruktur, vars syfte alla verkar ha enats om är att ”rädda liv”. Vad ingen däremot verkar kunna besvara är varför verksamheten ser ut som den gör, varför den är tvingande under så pass lång tid eller huruvida den över huvud taget faktiskt räddar några liv. Nya Tider har talat med en jurist, en administratör och en intagen – mannen längst ned i kedjan som suttit på fem av verksamhetens anläggningar.

Lockdownflykt till svensk ekoby

REPORTAGENära Hagfors i Värmland ligger Sunnemo ekoby. Denna oas för självtillit och naturtillvänt leverne är inte bara en plats som man uppsöker för att få livskraft, utan hit har också många européer hittat när de flytt norrut undan de strikta coronarestriktioner som många länder infört. Att man sysslar med ekologisk odling innebär dock inte att man ställer upp på alla politiskt korrekta dogmer, menar ekobyns grundare Johan Erle, och förklarar: ”Bara för att man bor i ekoby så är folk här inte några klimatalarmister eller Greta Thunberg-fans”.

Global matbrist hotar – Nationer bygger i tysthet upp stora matförråd

REPORTAGESystemmedia rapporterar om ”ökande hunger”, men anger endast störningar på grund av covid-restriktioner som skäl till detta. Att matproduktionen över hela världen även drabbats mycket hårt av naturkatastrofer framkommer inte. Nya Tider kan dock rapportera att nordamerikanska bönder i flera år noterat sämre tillväxt av grödorna på grund av kyligare och molnigare väder med mer nederbörd än normalt. År 2019 beskrev de som ”skörden från helvetet”, men det verkar bli ännu värre i år. Detta motsäger etablissemangets påstående om global uppvärmning och rapporteras därför inte alls. En ny forskningsrapport ger dock stöd åt bönders observationer. Kina, som drabbats ännu hårdare än USA av inte minst översvämningar i år, tvingas införa kampanjer för att få befolkningen att förbruka mindre mat.

Tommie Lindhs föräldrar: ”Han var en varm person och var väldigt omtänksam”

REPORTAGETommie Lindh mördades endast 19 år gammal i en studentlägenhet i Härnösand. Nu har domen fallit mot den 23-årige sudanesen Abubaker Mohamad Awad, som döms till livstids fängelse. Nättidningen Exakt24 har talat med Tommie Lindhs föräldrar, Mikael och Linnéa, som berättar att Tommie hade stora framtidsplaner. Han ville skydda Sveriges gränser, älskade djur och natur och var väldigt mån om sin familj.

Kändisspäckat på alternativa bokmässan i Stockholm, På den online-sända bokmässan talade bland andra profilerna Runar Søgaard och Karl Hedin

REPORTAGEDen 26 september gick en alternativ bokmässa av stapeln i Stockholm. På grund av rådande regler gällande pandemin valde arrangörerna att endast ta in en publik på 50 personer och istället erbjuda allmänheten en sändning av hela eventet. På talarlistan fanns många kända profiler, bland andra industrimiljardären Karl Hedin, medieprofilen Runar Søgaard och den före detta polisen Peter Springare.

Gå till arkivet

Send this to a friend